Hur det hela började

Lars Höök, känd CVA- och Arbogaprofil, kallade till möte i november 2004. (CVA = Centrala Flygverkstaden i Arboga).

Vi samlades den 8 dec i Telehallen där Lars disponerade lokaler för sin historiska verksamhet med flygvapnets telefordon.

Lars hade delvis genom egen försorg fått 21 lastpallar översända till Arboga från Flygvapenmuseet där de mellanlandat från ett förråd i Ursvik. Där hade laboratorierna och institutioner inom försvaret under många år samlat på uttjänta mätinstrument från 1930-talet och framåt.

Rolf Hjerter på Försvarets Materielverk var primus motor för denna samling av 500 teleinstrument som nu landat i Arboga.

 

Ett antal personer som skulle kunna vara intresserade var kontaktade och dessa var nu församlade. Närvarande var Alf Gustavsson, Stig Hertze, Lennart Höglund, Göran Malmsten, Anders Rosén och Lennart Torstensson.

 

Vi konstaterade snabbt att instrumenten var historiskt intressanta och bordedokumenteras och skyddas från destruktion.

Placering av samlingen i Arboga var logisk, då CVA från mitten av 1950-talet utvecklats till en central resurs i försvaret, med ansvar för utveckling och underhåll inom teleinstrumentområdet.

Autotestområdet, för verifiering av avioniksystemen i flygplan, hade sedan 1960 talet utvecklats till en central resurs inom flygvapnet.

Inom dessa två områden hade CVA det tekniska ansvaret då det inte fanns resurser inom förvaltningarna som gav tekniskt stöd inom dessa områden.

 

Dessutom planerade Saab att i augusti 2006 fira CVA:s 60-års jubileum i Arboga. Vi diskuterade under några timmar gamla tider och vad som kunde göras för att förvalta samlingen och vidareutveckla vår lokala elektronikhistoria.

Vi enades om att försöka bilda en förening och träffas snart på det nya året. Vid ett arbetsmöte den 12 januari 2005 valdes en interimsstyrelse för arbetsgruppen. Ordförande blev Stig Hertze och sekreterare Lennart Höglund.  Planeringen för jubileumsutställningen påbörjades efter att Saab anvisat oss en passande lokal.

  

Vårt framtida museum

Med alla instrument och testsystem, som vi nu disponerade, var det naturligt att tänka sig ett traditionellt museum. Men lokalkostnaderna blev fort en central fråga.

Den lösning som var realistisk på sikt för oss som en liten oberoende förening var att skapa ett museum på Internet - ett virtuellt museum. 2006 var det en djärv tanke med få förebilder.

 

Vad vi avsåg var ett verkligt virtuellt museum, som innebar att efter fotografering och dokumentation skulle objekten med få undantag destrueras.

Ett webbmuseum startar med en hemsida. Så utformningen av denna blev nästa projekt. Endast Bengt Bayard och Lennart Eriksson av oss hade någon erfarenhet av hemsidor, så deras kloka råd kom väl till pass. Tidigt anslöt sig Roland Persson med mångårig dataerfarenhet och tog på sig rollen som webbmaster för vår hemsida i vardande.

 

AEF hemsida - Våra tankar bakom vår struktur

Samtidigt som vi arbetade med att utforma 60-årsutställningen, ägnade vi mycket tid åt att diskutera utformningen och innehållet på vår hemsida.

Namnfrågan för den blivande föreningen löste sig med Alf Gustavssons förslag:

 

Arboga Elektronikhistoriska Förening  (AEF)

 

Föreningen bildades sedan officiellt vid ett konstituerande möte 2005-09-14.


Perspektivet - tidsepoken 

Eftersom den stora elektronikexpansionen kom efter andra världskriget utgjorde 1945 en bra starttidpunkt. För att inte komma för nära den i nutid operativa materielen, som fortfarande kunde vara hemlig, var 1990 en bra sluttidpunkt. Denna tidpunkt sammanföll också med den analoga systemutvecklingens slut.
Alltså begränsade vi oss till kalla kriget-epoken.

Vår planeringshorisont var 10 år (vi blir ju inte yngre)
. Då skulle vårt virtuella museum i stort sett vara klart. Vi förstod att vi måste begränsa omfattningen av vårt skrivande för att dokumentera den stora mängd materiel som avvecklades, om än på en översiktlig nivå.
Vi bestämde därför att i huvudsak skriva i notisform med successiv fördjupning. 
Dessutom söka väsentliga texter och länka till eller publicera dessa.

 

Det historiska sammanhanget.

Inledningsvis hade vi bestämt att dokumentera områdena Mät- och testteknik. Vi insåg snart att dessa områden borde sättas in i sitt historiska sammanhang. Anledningen till att dessa områden expanderade så fort var en konsekvens av den snabba utvecklingen inom Avionik- och Marktele-områdena. Detta måste också dokumenteras för att ge en korrekt bakgrund.
Utvecklingen inom dessa områden hade till stor del sin grund i den snabba elektronikutvecklingen. Från transistorer, integrerade kretsar till mikroprocessorer. Inte heller detta område kunde förbigås.

Flygvapnet med dess struktur, flygplan, baser, verkstäder etc. kunde heller inte utelämnas utan att sammanhanget gick förlorat. Omvärlden, där oron för Sveriges säkerhet var direkt relaterat till en ekonomi som medgav försvaret och speciellt flygvapnets avsevärda expansion under kalla krigets första hälft.

 

Lokala anknytningen

Vi beslöt tidigt att även berätta företagets historia, dels med gamla bilder och filmer, dels med berättelser av de som ”var med”.

 

Med strukturen på plats kunde vi börja fylla webbplatsen med innehåll.

 

Vad har vi då uträttat? Har vi fullföljt planen?

Ja, det tycker vi nog att vi gjort!

Vi har för närvarande 147 betalande medlemmar från hela landet och några utlandsboende som stöder vår verksamhet.

 

Vår webbwww.aef.se är idag mycket omfattande.

  • Webben består av 12 500 sökbara filer.

  • Medlemmar i AEF har skrivit över 1 000 notiser som illustreras med 6 400 bilder.

  • Vi har lagt ut 4 400 Pdf-dokument. Bland annat har vi skannat FV-nytt, TIFF, FMV-Aktuellt och personaltidningarna Bergtrollet och IRMA vilket anses som en kulturgärning! För skribenter finns över 2 200 TO/UFS från marktele- och flygplanssidan att tillgå som underlag för artiklar.

  • Arbetsplatserna CVA och CFA är dokumenterade med många bilder och historiska filmer.

  • För att koppla ihop allt innehåll finns det över 29 000 interna länkar och 1 000 externa länkar.

  • Senast tillgängliga besöksstatistik för vår webbplats visar att vi hade ca 85 000 besök under 2014. Totalt har vi sedan starten haft mer än 600 000 besök från över 100 länder.

Vårt bibliotek växer hela tiden genom olika donationer. Vi har för närvarande registrerat över 8 000 dokument i vår databas, men det återstår fortfarande ca 2 000 dokument som vi ännu inte hunnit registrera.

Vi har dessutom mycket opublicerat material som vi förvarar på vår server i föreningslokalen. I bildarkivet har vi ca 28 000 bilder varav över 8 000 bilder är tagna i vår fotostudio där vi nu har tre välutrustade fotoplatser.

 

AEF i Framtiden

Mot bakgrund av den uppskattning som vi möter och vetskapen om vad som återstår att göra, är det ett lätt beslut att fortsätta med det arbete som vi påbörjat.

Samtidigt med detta, om möjligt säkerställa att vårt virtuella museum blir tillgängligt på Internet långt in i framtiden.

 

Några bilder från vår verksamhet

 

Fotostudion

 

Kurs i bildbehandling

 

Styrelsemöte

Social samvaro

 

 

Arkivarbete

Besök på Arsenalen, Strängnäs

 

 

Besök på Flygvapenmuseum

 

Julbord i Föreningslokalen