Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

 

  FFRL blir försvarsgemensamt 

 

FFRL Principskiss

Utredning

På uppdrag av försvarsstaben genomfördes 1954 en utredning och planering av ett försvarsgemensamt landsomfattande nät för hela totalförsvaret med intressenter från Marinen, SJ, FRA med flera. Nätet skulle vara fysiskt skilt från televerket. Studien genomfördes av Luftbevakningsbyråns radiolänksektion och resulterade i ett förslag ”Plan-54”.

Plan 54 godtogs av CFV och försvarsstaben och ledde till beslut att nätet skulle förverkligas inom en 15-årsperiod.

Utformning och teknikval

För transmissionen valdes radiolänk, som innebar snabb och ekonomisk utbyggnad. Många användare fick därmed tillgång till två skilda nät, tråd och radiolänk.

För skadetålighet utformades nätet som ett landsomfattande maskformigt stomnät där nätets användare anslöts med radiolänk (bistråk) till stomnätets obemannade noder och i vissa fall direkt till varandra. Trafiken skedde dels via fast uppkopplade förbindelser och dels via automatväxlar i noderna. Hos användarna terminerade förbindelserna i lokala växlar.

Kravet på hög funktionssäkerhet och skydd mot bekämpning gjorde att anläggningarna försågs med starkt fortifikatoriskt skydd och autonom energiförsörjning med automatstartande elverk.

 

Källa: FMV dokument ”Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät"

 

Sammanställt av Hans Broberg AEF