Operativ Tidsperiod
 

 

                /------------------------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiostation Fmr-7

 

Radiostation Fmr-7
Radiostation Fmr-7

 

Fmr-7 Manöverenhet
Fmr-7 Manöverenhet

 

 

Fmr-7 Manöverenhet
Fmr-7 Manöverenhet

 

Radiostation Fmr-7
Radiostation Fmr-7
Sändare
Mottagare
Styrgenerator

Kraftenhet

Den stora anskaffningen av militära flygplan under 50-talet, utbyggnaden av Lfc m/50 samt projektering av Stril-60 och Bas-60 medförde att behovet av radiokanaler för radiosamband mark-flyg ökade markant.

 

I Holland tillverkade Philips en radiostation som innehöll en elektromekanisk styrgenerator med vilken flera radiokanaler kunde förinställas på en trumma och väljas av operatören. Detta var vid denna tidpunkt unikt och gav många operativa fördelar.

 

1955 tog KFF, genom Alf Jedving, fram en specifikation för en mångkanalig mottagare och -sändare som skulle kunna fjärrmanövreras. Specifikationens krav var höga för att klara de krav som skulle komma i flygvapnets fasta och mobila anläggningar. Av kraven kan följande noteras.

  • Frekvensområde 103-156 MHz

  • 100 kHz Kanalseparation

  • Skall finnas i två versioner med sändare och mottagare i ett stativ samt med skilda uppställningsplatser för sändare och mottagare

  • Amplitudmodulering

  • Uteffekt minst 50 W

  • Medge framtida anslutning till effektsteg på 500 W

  • Känslighet > 6 dB (S+N)/N  vid 4 µv EMK, 30%, 1000 Hz

  • Förinställning av 24 kanaler

I April 1955 skickade KFF ut en offertinfordran till Svenska AB Philips om utveckling av VHF stationen vid Philips Hilversum i Holland i samarbete med KFF.

Den 10 juni beställer KFF konstruktion och utveckling samt tillverkning av tre VHF radiostationer för markbruk till en kostnad av 100 000 kr.

De tre enheterna genomgick en noggrann utprovning och den 14 oktober 1958 lämnade KFF ett typgodkännande av markradiostation Fmr-7.

 

En seriebeställning på 55 radiostationer gjordes 1957 med leveransstart 1959.

 

Prototypinstallationen skedde i PS-08 OP-rum vid anläggning Dick. Generellt beslut togs om att samtliga radiostationer skall installeras med mottagare och sändare på separerade platser.

För stridsledning installerades därefter Fmr-7 vid samtliga PS-08 anläggningar, en kanal vid samtliga Lfc m/50 anläggningar, två kanaler  vid de 10 platserna för framskjuten jaktradar PJ-21.

Vid flygflottilj installerades två radiokanaler  Fmr-7 samt en mottagare för pejl Fmrp-7. Vid Bas-60 installerades två radiokanaler.

 

1960 framkom behov av fler radiostationer och ökad prestanda med bland annat AM/FM, 50 kHz kanalseparation och sändare som reserv för att kunna sända styrdata. Behovet av  Fmr-7 var nu 79 radiostationer. De resterande radiostationerna fick den nya prestandan.

 

Beslut togs om att modifiera de befintliga Fmr-7 stationerna och under några år pågick provmodifieringar hos Philips. De modifierade stationerna fick benämningen Fmr-7B.

Utbytet startade under slutet av 1968 och utfördes av CVA.

 

Den första platsen för utbyte av de äldre radiostationerna var Lfc m/60 O5. Tre personer från CVA utförde bytet, Reinhold Nordlöf skötte mottagaranläggningen, Lars Peterson sändaranläggning och Stig Ploby manöverdelen.

 

Även Fmr-7B var en krånglig radiostation vilket gav sig tillkänna under driftsättningen. Utöver detta var det vinter och lång väg till utpunkterna dit man på hala vintervägar tog sig med den nyinköpta Dodgebussen. Det ville sig inte bättre än att bussen vid ett möte hamnade i diket. Driftsättningen drog ut på tiden och den sista kvällen blev mycket sen innan radiosystemet fungerade. Dagen därpå kom representanter för flygstaben och FMV för att ta del av de första installerade radiostationerna som under visningen fungerade bra.

 

CVA tog de utbytta enheterna till Philips Teleindustrier i Stockholm för modifiering, utförde leveranskontroll av modifierade enheter samt tog enheterna till omodifierade platser för utbyte och driftsättning. För detta ändamål inköptes en stor skåpvagn som användes för transporter från nordliga Norrland och till sydligaste Skåne. Detta stora helhetsåtagande till fast pris blev en stor framgång för såväl CVA som för FMV.

 

Fmr-7 blev för CVA en stor arbetsuppgift inom markradioområdet. CVA blev central verkstad och tekniskt underhållsstöd för Fmr-7 under sent 50-tal och deltog i den rollen med utprovning av de första radiostationerna. Då radiostationen med sin elektromekaniska styrgenerator var en känslig station blev underhållsstödet mot förband och anläggningar omfattande. Installationsmässigt blev detta också en stor arbetsuppgift för CVA.

 

Skrivet av: Arne Larsson

 

Källor: Dokument vid Krigsarkivet och Flygvapenmuseum

 

Senast uppdaterad: 2011-03-15