Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

           /=========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 
 Landningsradiofyr LRF-1 (Lrf 1)
 


Angöringsfyren vid Avan,
Angöringsfyren vid Avan,
c:a 20 km NV Kallax

 

 

 

Angöringsfyren

Angöringsfyren

För att underlätta landningsmöjligheterna vid dålig sikt installerades på en del flottiljer under år 1947 landnings-radiofyrar.

”Fyrarna skola uppställas på grundlinjen, d.v.s. i den under mörker och inskränkt sikt gynnsammaste inflygnings- och landningsriktningen, vilket därför icke nödvändigtvis behöver sammanfalla med längsta landningsbanan på fältet”.

Systemet hade två lika fyrar, angöringsfyr och sättfyr. Angöringsfyren skulle placeras på ett sådant avstånd från sättfyren att flygtiden mellan dessa inte blev för lång, 3 – 4 minuter var lämpligt. Den genomsnittliga flyghastigheten för de olika flygplanstyperna vid denna tid angavs till mellan 200 – 300 km/tim vilket innebar att avståndet mellan fyrarna skulle vara c:a 15 km.

Sättfyren skulle placeras på ett sådant avstånd från fältet att sättning kunde ske omedelbart innanför fältgränsen utan allt för brant plané efter ”plats” över sättfyren. Som genomsnittsvärde angavs 600 – 1 000 m.

Fyrarnas kunde installeras på två olika sätt, LRF-1a med nätdrift, men kunde även drivas av en roterande omformare som i sin tur drevs av ackumulatorbatterier. LRF-1b som endast kunde drivas av nät. I övrigt var typerna lika.
Stationerna var långvågssändare med teckengivare för igenkänningssignaler. Sändningen kunde enbart ske med vågtyp A0/A2 d.v.s. tontelegrafitecken. Såväl kristallstyrning som LC-styrning kunde användas.

 

Några data

  • Sändaruteffekt:       c:a 100 W.

  • Frekvensområden:  250 – 500 kHz i två områden:

    • 250-370 kHz

    • 360-560 kHz

  • Moduleringsfrekvens:1000 Hz

Principen för användningen var att signalisten i flygplanet ställde in frekvensen för angöringsfyren och via sin pejl ledde föraren mot fyren. När man var ”på plats” över fyren slog pejlen över 180 grader visande att man var mitt över fyren.
Då ändrade man pejlfrekvensen till sättfyrens frekvens och på motsvarande sätt leddes föraren till ”plats” över sättfyren, varefter flygplanet kunde ta sig ner på fältet.
För att kunna utnyttja systemet fordrades även en signalist i flygplanet samt att det var försett med pejlutrustning, exempelvis FRP-1 eller FRP-2. Detta innebar även att det var flygflottiljer (motsv.) med flygplan som hade mer än en besättningsman som fick dessa fyrar.

Sammanställt av K-G Andersson
Senast uppdaterad 2009-02-16