Klicka här för att komma till AEF:s startsida

 
  
Markradiosystem FYL

 

 


Bilden visar markradiosystem FYL med F21 nya TWR 1975

 

Markradiosystem FYL börjar att installeras

1968 beslutade CFV att hela det då befintliga radiosystemet för flygtrafikledning skulle bytas ut. Den militära flygtrafikledningens radiobehov hade ökat. Antalet flygplan hade blivit betydligt fler och det behövdes mer trafikledare och radiokanaler. Det gamla radiosystemet var inte dimensionerat för detta och när antalet operatörer och radiokanaler ökades framkom stora tekniska brister hos radiosystemet.

FMV-F:ELT2 fick i uppdrag att projektera och anskaffa ett nytt radiosystem för 90 militära flygplatser (TWR, KC och transportabla reservanläggningar).

Det var en mycket stor arbetsuppgift, troligen den största som fram till dess utlagts för anskaffning av radio. I radiosystemet ingick bl.a. följande:

  • Manöversystem MARA

  • VHF-radio RK-03

  • VHFmultikopplare

  • Antenner

  • Strömförsörjning

  • Installation

  • Driftsättning

  • Driftöverlämning

  • Dokumentation

Huvuddelen av utrustningarna nyutvecklades mot specifika krav ställda för flygvapnets radiosystem för flygtrafikledning samt mot nationella krav för flygsäkerhet.

Platsen för den första installationen var F21 och dess nya TWR som skulle tas i operativ drift våren 1975. Tidpunkten och platsen var alltså bestämd och till dess skulle radiosystemet vara klart. Det var ett intensivt sista år att få leverantörerna för de nya utrustningarna att förstå att leveranstiden inte gick att skjuta på samt för inblandade att utföra prototyp- och leveranskontroller.

Med undantag för antennerna kom all materiel fram i tid även om radioutrustningen fick levereras direkt från USA till Luleå.

Installations- och driftsättningsunderlagen var framtagna i god tid och installationen var klar till påsken 1975. Direkt efter påsken startade driftsättningen av ett radiosystem som tidigare inte installerats och använts operativt.

Det var en del obehagliga överraskningar med den nya teknikens känslighet vid inkoppling och yttre störningar men tidsplanen kunde hållas.

Ett nytt underhållssystem hade tagits fram som innebar att underhållet skulle utföras som avhjälpande underhåll när fel inträffade. Redundanta funktioner med automatiska omkopplingar hade införts, larmar fanns för övervakning av känsliga delar i systemet för att möjliggöra detta.

Radiosystemet var framtaget efter ett helt nytt upplägg, baserat på halvledarteknikens ”förväntade” höga tillgänglighet och stora möjligheter som var helt skilt från det äldre radiosystemet. Det hade höjts flera varnande röster om att ”så här kan man inte göra” för att det avvek från äldre praxis.

Nu mer än 30 år efter den första installationen vid F21 kan summeras att Radiosystemet fungerat mycket bra och har överträffat alla ställda förväntningar.

Senast uppdaterad 2007-12-06