Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


       /----------------- - -

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-61 

M3959-061011   Decca

 

 

 

Stativ RL-61

Stativ RL-61

 

 

Riktantenner till RL-61

Riktantenner till RL-61

 

Bilder från FHT

 

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-61 är avsedd för överföring av den information som erhålls från en normal spanings- eller höjdradarstation till en långt avlägsen punkt (högst ca 250 km) för direkt återgivning med standard PPI (typ 802).

 

Överföringen sker med en amplitudmodulerad bärvåg inom frekvensområdet 3600-4200 MHz (motsvarar våglängdsområdet 8,3-7,1 cm). Detta höga frekvensområde medger användning av effektiva riktantenner med hög förstärkning och smal strålbredd (halvvärdesbredd c:a 1,50) men fordrar viss grad av hinderfrihet mellan sändar- och mottagarantenner. När höga punkter i terrängen utnyttjas och normala antennhöjder (20 - 40 m) används, medger utrustningens överföringsegenskaper förbindelseavstånd upp till 40-60 km mellan sändare och mottagare. Längre förbindelser uppdelas i flera "hopp" á 40 - 60 km genom mellanliggande relästationer. På grund av de försämrade överföringsegenskaper (bandbreddsminskning, brusökning m m) som följer med varje adderat hopp måste dock antalet hopp begränsas till högst 5, vilket med en medellängd av 50 km per hopp svarar mot en totalsträcka av 250 km. Det är av största vikt att den totala sträckan planeras med tillräcklig marginal för fading.

 

Sändarutrustningen ställs upp i omedelbar närhet av radarstationen. Masthöjden begränsas i största möjliga utsträckning så att inte radarstationens läge röjs. Masten kan även användas för andra antenner, exempelvis radiolänk för talöverföring, stridsledningsradio etc. Beroende på radarstationens karaktär uppställs utrustningen antingen fast på platsen eller transporteras dit tillsammans med radarutrustningen vid mobilisering eller vid övningar. Fast installation är att föredra med hänsyn till att utrustningen är omfattande och komplicerad.

 

Relästationsutrustningen är alltid fast installerad tillsammans med annan radiolänkutrustning i speciella radiolänkstationer.

 

Mottagarutrustningen är alltid fast installerad tillsammans med annan radiolänkutrustning i omedelbar närhet av lfc (eller den plats där PPI-bilden önskas). Inbyggda fördelningsenheter i mottagarutrustningen medger matning av högst sex PPI-indikatorer samtidigt.

 

Tekniska data

Radiotransmission

Frekvensområde

3600 - 4200 MHz

Moduleringssystem

Negativ AM

Sändareffekt utan modulering

300 mW

Mottagarens brusfaktor

14 ±3 dB

Mottagarens bandbredd

6 MHz (-1 dB)

Antennförstärkning (över halvvågsdipol *)

32 dB

Strålbredd E-plan (1900 mm diam på antennen.)

1,50 (-3 dB)

Strålbredd H-plan (1900 mm diam på antennen.)

1,50 (-3 dB)

Sidolober i H-plan på ±80

-18 dB

Effektiv vindyta

ca 1 m2

Frekvensområde för antennen

3900 - 4200 MHz

Normalt kanalavständ

32 MHz

Maximalt antal förbindelsehopp

5

Varje förbindelsehopp dimensioneras för praktiskt taget fri fresnellzon vid 4/3 jordradie

Videotransmission

Radarstationens pulsfrekvens

200 - 2000 Hz

Tillåten drift av pulsfrekvensen

±100µs

Videobandbredd för ett hopp

3 MHz (-3 dB)

Videobandbredd för fem hopp

1 MHz (-3 dB)

Radarantennens rotation, vinkelnoggrannhet

±1°

Signalbrusförhållande i videobandet vid 50 km fri rymdutbredning

ca 40 dB Vid signalbrusförhållande under ca 16 dB inträffar synkstörningar.

Kraftförsörjning

Nätspänning

110-120 V och 200-250 V i steg på 10 V

Tillåten nätspänningsvariation

±5 %

Nätfrekvens

45 - 65 Hz

Tilllåten nätfrekvensvariation

±5 %

*) Med dipol avses i denna beskrivning en symmetrisk, mittmatad antenn.

 

Utrustningen är gjord för kontinuerlig drift och har hög driftsäkerhet under förutsättning att stativen ställs upp i väl ventilerade lokaler, där såväl höga temperaturer som stora temperaturvariationer undviks.

 

Konstruktion

Radiolänkutrustning RL-61 omfattar som tidigare framgått tre olika utrustningstyper.

  • Sändarutrustningen utgörs av en HF-enhet S/R (sändardel), en riktantenn samt en modulatordel.

  • Relästationsutrustningen utgörs av en HF – enhet S/R (sändardel), en HF-enhet M/R (mottagardel), två riktantenner samt en regeneratordel.

  • Mottagarutrustningen utgörs av en HF-enhet M/R (mottagardel), en riktantenn samt en demodulatordel och en bäringsomformardel.

För nätanslutning och sammanbindning av HF-enheterna med den övriga utrustningen finns s k yttre kabling.

 

Riktantennerna

Riktantennerna utgörs av en stavformad dipolenhet samt en parabolisk reflektor av lamelltyp och är fästa på samma kåpor som innehåller HF-enheterna. Halvvågsdipolen är elektriskt förenad med HF-enheten i kåpan genom koaxialkabel. Såväl dipolenheten som reflektorn är vridbara kring symmetriaxeln så att önskad antennpolarisering kan erhållas. Antennstativen är vidare så konstruerade att hela antennerna kan vridas i höjd- och sidled för finjustering av riktningen.

 

Källor:

  • FV beskrivning M7773-420320

Bearbetat av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-03-14