Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                      /--------2003

---|----|----|----|----|----|----|----|----|--
  1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiostation Ra-530

 

Radiostation Ra-530

Radiostation Ra-530

 

 

Manöverlåda TLF/K och Apparatlåda TLF/K

Manöverlåda TLF/K och Apparatlåda TLF/K

 

 

Manöverlådan förankrad på den främre stolen

Manöverlådan förankrad på den främre stolen

 

Allmänt

Radiostation Ra-530 var radioutrustningen som ingick i TLF/K som var förkortningen på ”Trafik Ledare Fält Kortbana”. Den innehöll två radiostationer varav en var på VHF-bandet 118-136,975 MHz amplitudmodulerad (AM) för talsamband med flygplan. Den andra var på frekvensområdet 150 MHz och var frekvensmodulerad för talsamband med enheter på marken.

 

Bas-90

Under andra halvan av 80-talet började projekteringen av Bas-90. Sårbarheten för Bas-60 ansågs vara stor och flygplanen behövde spridas på större ytor.
Bas-90 projekterades med en huvudbana (H-bana) och upp till tre kortbanor för start och landning (B-, C- och D-bana ).
Jaktflygplanen, som stod startklara vid Framom, fick från Lfc startorder över Tfn-46 systemet och Attackflygplanen, som fanns vid Bakom, fick direktiv om beväpning och mål på tråd från Eskader.
Trafikledarna satt i KC-bunkern och hade medhörning på startorder och attackförbindelser. De hade en ”förlängd arm” vid huvudbanan, i form av en TLF-kärra från BAS-60 systemet, som hade uppsikt på banan och kunde meddela TL om hinder fanns.
Nu fanns ytterligare tre banor i form av kortbanorna. Att skaffa ytterligare tre TLF-kärror till varje Bas-90 var både dyrt och opraktiskt. Avsikten var att enbart använda en kortbana i taget. För TLF/K funktionen användes en personbil av typ herrgårdsvagn där utrustningen placerades fastspänd på den högra främre stolen.


Ra-530

Radiostation RA-530 var en utrustning som användes för talsamband mellan TLF/K och flygplan med Sändtagare 705 och med enheter på flygbasen med Sändtagare RA 538.


Manöverenhet 530 innehöll logik och LF-funktioner för manövrering och betjäning av de två radiostationerna. Den var uppbyggd i enlighet med Manöversystem MARA i KC och TWR samt Radiomanöverenhet RAME i TLF. Detta medgav att Sändtagare 705 kunde betjänas av fjärransluten operatör i KC, TLF eller TWR samt att operatören kunde fjärrbetjäna radio i KC, TLF och TWR.

Med den till manöverenheten anslutna talutrustningen betjänades telefonsambandet som valdes på manöverlådans telefonpanelen. Telefonutrustningen var installerad i Apparatlådan.

 

FFV Telub AB:s roll

Under framtagningen av TLF/K utrustningen var FFV Telub AB mycket aktiva. På radiosidan specificerades utrustningarna och vi deltog vid upphandling och leverans.
Installationssidan tog fram Manöver- och Apparatlådorna samt svarade för fordonsanpassningen.
I samband med att antalet Bas-90 baser skars ned kraftig hamnade mycket av utrustningarna i förråd och förblev oanvända tills att de kasserades.
 

Tekniska data
 

Sändtagare RA-705

Allmänt

 

Frekvensområde

118-136,975 MHz

Kanalseparation

25 kHz

Vågtyp

AM (AM telefoni)

Mottagaren

 

Känslighet

≥ 10 dB (S+N)/N vid 3µV, 1000

Sändaren

 

Uteffekt

> 5W

Modulationsgrad

80 %

Sändtagare Ra-538

 

Allmänt

 

Frekvensområde

150 MHz bandet, 36 kanaler

Kanalseparation

25 kHz

Vågtyp

FM (FM telefoni)

Mottagaren

 

Känslighet

≤ 0,7 µV för 12 dB SINAD

SINAD

≥ 20 dB mellan 100 µV – 500 mV,

Sändaren

 

Uteffekt

> 10W

Modulationskänslighet

1,7 mV ± 3,5 kHz dev.

 

För mer information se FHT dokument:

Skrivet av: Arne Larsson
Senast uppdaterad: 2013-03-27