Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


             /--------------------------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
     1960      1970      1980      1990      2000

 

 

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-11A

M3981-011011

 

 

 

 

 

Bild 2. Sändar- och mottagarstativ

 

Bakgrund

Huvudanvändning av TM-11A var driftövervakning och operativ styrning av radarstation PS-15 från RGC.

 

De första radarstationerna PS-810 hade också TM-11A, men ersattes ganska snart med TM-19A.

TM-11A var i drift från första PS-15, troligen 1966, till PS-15:s pensionering 1999. Möjligen gjordes prov med något annat system på slutet.

 

TM-11A utvecklades och tillverkades av Magnetic AB i Bromma på uppdrag av Flygmaterielförvaltningen.

 

Allmänt

Datamultiplexutrustning TM-11A, M3981-011011, används för överföring av information i till/från-kanaler (T/F-kanaler). Den arbetar alltid tillsammans med en primär datamultiplexutrustning, ursprungligen TM-10B, och kan därför sägas vara en sekundär datamultiplexutrustning.

 

T/F-kanalerna i TM-11A används för överföring av övervakningssignaler. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver- eller fjärrmätsignaler. Tillsammans med givar- och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör TM-11A med primärmux ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

 

Bild 1 visar ett fjärrövervakningssystem med TM-11A. Systemet är dubbelriktat. Som abonnenter (givar- och mottagarutrustningar) har inritats fjärrkontroll- (FKU), fjärrmät-(FMU) och larmutrustningar.

 

 

 Bild 1. Fjärrövervakningssystem med TM-11A

Större bild

 

I TM-11A sändare sammansätts, genom tidsdelning, de inkommande T/F-kanalerna till ett fåtal kanaler (högst 16). Dessa kanaler sammansätts i sin tur i primärmuxen till en enda kanal. Informationen som i denna T/F-kanal är i serieform, omvandlas i en FSK-utrustning till ett frekvensskift och överförs i radiolänkens FSK-kanal.

 

Som transmissionskanal för FSK-signaler kan även användas en kabelförbindelse.

 

På mottagarsidan sker i primärmux och TM-11A på omvänt sätt en uppdelning av serieinformationen till det ursprungliga antalet T/F-kanaler.

 

TM-11A kan anpassas för olika överföringskapacitet. Av den primära multiplexutrustningen utnyttjas högst 16 kanaler för informationsöverföring och tre till fem kanaler för adressöverföring. Dessutom utnyttjas den primära multiplexutrustningen för synkronisering och eventuell överföringskontroll.

 

Tekniska data 

Allmänt

Kanalkapacite

Max 512 kanaler vid full bestyckning.

Varvtid

8T, 16T eller 32T, där T = varvtid för primärmux.

Synkroniseringstid

Synkronisering sker från primärmux

Sändare

Insignaler

Logisk etta: Slutning till jord via max 5 kohm eller polspänning +2 till -4V.

Logisk nolla: Öppen ingång med max läckström 0,1mA eller polspänning -10 till -12V.

Utsignaler

Logisk etta: Jordslutning via transistor, max spänningsfall 1 V vid max 50 mA.

Logisk nolla: Icke ledande transistor med kollektor ansluten via 33 kohm till -18V.

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ± 3 %

Effektbehov

40W

Omgivningstemperatur

Vid drift: ±0 till +400C

Vid lagring: -30 till +550C

Uppvärmningstider

Utrustningen uppfyller givna specifikationer efter max 3 minuter från tillslag av matningsspänningen.

Efter lagring vid 0 till -300C får tillslag av matningsspänningen ske tidigast efter 2 timmar vid lägst 00C.

Dimensioner

Standard för 19" stativram enligt FMV -F:

Grundenhet fyra delningar

Gruppenhet fyra delningar

Vikt

Grundenhet: 16 kg

Gruppenhet: 11 kg

Mottagare

Insignaler

Logisk etta: Slutning till jord via max 5 kohm eller polspänning +2 till -4V.

Logisk nolla: öppen ingång med max läckström 0,1mA eller polspänning -10 till -24V.

Utsignaler

Logisk etta: Dubbel reläslutning till för fyra kanaler gemensam ledare

Logisk nolla: Öppna reläkontakter

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ±3 %

Effektbehov

60W

Omgivningstemperatur

Vid drift: +0 till +400C

Vid lagring: -30 till +550C

Uppvärmningstider

Se Sändare, Uppvärmningstider

Dimensioner

Standard för 19" stativram enligt FMV -F: ELT6

Grundenhet fyra delningar

Gruppenhet fyra delningar

Vikt

Grundenhet: 17 kg

Gruppenhet: 14 kg

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Bestyckad med logikkretsar av högnivåtyp, transistorer och diodkort. Transistorerna, bland annat 2N1711, och dioderna fick bytas emellanåt. Dioderna troligen på grund av att åska nästlat sig in i anläggningen. Utrustningen var lätt att felsöka i med oscilloskop med fördröjt svep. De långa meddelandetelegrammen som sågs på oscilloskopet kunde ofta memoreras som telegrafitecken.

Genomtänkta mäthjälpmedel fanns för kontroll av kanalerna. Framtagna av CVA.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2013-12-20

 

Källor:

Beskrivning M7773-423480

Uppgifter från Bengt Eliasson

 

Läs mer:

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet:  Teknisk övervakning inom försvaret..  Skrivet av Ingemar Engdahl.