Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                            /----------------1999

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-21
M3981-021000

Tillverkare Magnetic AB Sverige

 

 

 

 

 

Bild 1.
 Datamultiplexutrustning
TM-21

Större bild

 

 

 

 

Bild 4. Hylla TM-21 sändare, utan täckpanel

Större bild

 

 

 

 

 

Bild 5. Hylla TM-21 mottagare, utan täckpanel
Större bild

 

Användes för övervakning av radarstation PS-15 från 1971 fram till PS-15:s nedläggning 1999.

 

INLEDNING

ALLMÄNT

Datamultiplexutrustning TM-21, bild 1, används för överföring av övervakningssignaler till och från PS-15. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver- och fjärrmätsignaler i form av jordslutningar och logiska nivåer. Tillsammans med givar- och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör TM-21 ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

 

SÄNDNING OCH MOTTAGNING

Utrustningen består av en sändarenhet TM-21/S och en mottagarenhet TM-21/M.

Se bild 2.

 

TM-21 sändare tar emot och TM-21 mottagare lämnar 40 parallella jordslutningar eller logiska nivåer, TILL/FRÅN-kanaler. Överföringen mellan sändare och mottagare sker däremot på en enda kanal och i serieform.

 

I TM-21 sändare sammansätts genom tidsuppdelning de inkommande parallella TILL/FRÅN-kanalerna till en enda kanal. TILL/FRÅN-informationen i serieform omvandlas i en frekvensskiftsutrustning till en frekvensskiftsignal, FSK-signal, och överförs på en radiolänkförbindelse. Som transmissionskanal för FSK-signaler kan även användas en kabelförbindelse.

 

I TM-21 mottagare sker i omvänd ordning en uppdelning av serieinformationen till det ursprungliga antalet parallella TILL/FRÅN-kanaler.

 

FSK-utrustning ingår inte i TM-21. Plats finns dock i både sändaren och mottagaren för FSK-enheter tillhörande datatransmissionsutrustning DT-108.

 

Bild 2 visar principen för TM-21. Parallellserieomvandlingen och omvänt serieparallellomvandlingen åskådliggörs här av två mekaniska omkopplare som arbetar synkront.

 

Bild 2. Datamultiplexutrustning TM-21, systembild

Större bild

 

Vid avsökning av kanal 1 står omkopplarna i läge 1. Vid avsökning av kanal 2 står omkopplarna i läge 2 osv. Efter avsökning av kanal 40 börjar omkopplarna om med kanal 1.

 

Den serieinformation som sändaren lämnar benämns ett seriemeddelande, (M), bild 3, och består, förutom av kanalbitar, också av interna synk- och kontrollkodbitar.

 

Bild 3. Seriemeddelande i TM-21

Större bild

 

Meddelandet är indelat i sju grupper, åtskilda av en logisk 0. Den första gruppen, H0, utgör synkroniseringskod för synkronisering av mottagaren till sändaren och består av nio bitar med logiska 1. Därefter följer fem grupper, H1-H5, om vardera åtta bitar med information från 40 kanaler.

 

Den sista gruppen, H6, består av åtta bitar varav endast de fyra sista utnyttjas. I dessa fyra bitar ingår en kontrollkod för kontroll av överföringen. Sist i ett seriemeddelande finns två pausbitar, H7, med logisk 0. Totalt omfattar ett komplett seriemeddelande, även kallat ord, 65 bitar.

 

Genom komplettering av TM-21 med en sekundär datamultiplexutrustning t ex TM-11A, kan kanalantalet ökas genom ytterligare tidsdelning. TM-21 benämns då primär datamultiplexutrustning.

 

SYNKRONISERING OCH KONTROLL

Synkronisering mellan sändare och mottagare sker genom en speciell synkroniseringsgrupp, H0 på bild 3, i seriemeddelandet. Gruppen består av nio logiska 1. I synkvillkoret ingår dessutom att denna grupp föregås och efterföljs av en logisk 0.

 

Efter synkgruppen följer grupperna H1-H5, innehållande kanalinformation. För att ingen förväxling skall ske med synkgruppen är alltid första biten en logisk 0, s k mellanbit, i grupperna H1-H7.

 

Grupp H6 innehåller endast en kontrollkod om fyra bitar placerade sist i gruppen. Kontrollkoden är ett mått på antalet logiska 1 som ingår i kanalinformationen. En fullständig redovisning av antalet logiska 1 skulle fordra ett sex siffrors binärt tal, men har begränsats till de fyra minst signifikanta siffrorna. Begränsningen medför inte någon nämnvärd minskning av överföringssäkerheten. Kontrollkoden måste vara rätt annars sker ingen utställning av kanalinformation i mottagaren.

 

Slutligen återstår en pausgrupp, H7, som i TM-21 är två bitar.

 

TEKNISKA DATA

Systemdata

Kanalkapacitet

40 TILL/FRÅN-kanaler

Moduleringshastighet

75, 150, 300, 600 eller 1200 baud, valbart med bygling

Ordlängd

65 bit = ett seriemeddelande

Bitlängd

t = 1/B = 1,67 ms vid 600 baud

Varvtid (överföringstid för ett ord)

T = 65/B = 108,4 ms vid 600 baud

Synkroniseringstid

min 11 x t = 18,4 ms vid 600 baud

max 82 x t = 137 ms vid 600 baud

Överföringskontroll

Kontrollgrupp om fyra bitar sist i meddelandet, som utgör de minst signifikanta siffrorna i de binära tal, som svarar mot antalet ettor i kanalinformationen

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ±3 %

Omgivningstemperatur

Drift: 0° C till 40°C

Lagring: -40°C till +55° C

Uppvärmningstid

minst 2 tim efter lagring vid -40°C

 

Läs mer:

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet
 
Teknisk övervakning inom försvaret.
Skrivet av Ingemar Engdahl

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-11-28

 

Källa: Beskrivning M7773-423730 och uppgifter från Ingemar Engdahl.