Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                /---------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-19

Tillverkare Magnetic AB, Sverige

 

 

Allmänt

Datamultiplexutrustning TM-19 består av fyra varianter: 


TM-19A
. för överföring av övervakningssignaler i lokala och regionala system typ FÖ-RAB, FÖ-KAB, FÖ-PS-810


TM-19B, TM-19C och TM-19D
ingår i fjärrövervakningssystemet FÖRL som togs fram för övervakning av huvudstråken i Försvarets Fasta RadioLänknät  (FFRL) på 1970-talet.

FÖ-systemet består av tre stationstyper.

 • FÖU              FjärrÖvervakning Understation

 • FÖH              FjärrÖvervakning Huvudstation

 • FÖC2            FjärrÖvervakning Central typ 2

 Systemuppbyggnaden av FÖRL beskrivs i dokumentet ”Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591”.
 

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem”

 

Övervakningsutrustningen på en PS-810 anläggning

Övervakningsutrustningen på en PS-810 anläggning

 

TM-19A Datamultiplexutrustning

Datamultiplexutrustning TM-19A användes för överföring av övervakningssignaler i lokala och regionala system typ FÖ-RAB, FÖ-KAB, FÖ-PS-810. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver- och fjärrmätsignaler i form av jordslutningar och logiska nivåer. Tillsammans med givar- och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör sekundärdatamuxen TM-19A och primärdatamuxen TM-20 ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

Utrustningen består av sändarenheterna TM-19A/S och TM-20/S samt mottagarenheterna TM-19A/M och TM-20/M. TM-19A kan kopplas antingen som sändare eller mottagare eller enbart som lokal larmtablå.

 

 

 

TM-19B Manöverenhet

TM-19B Manöverenhet

 

TM-19B Manöverenhet M3981-019118

TM-19B Manöverenhet användes på huvudstationer för att i första hand förmedla data från FÖU till FÖC2. Dessutom finns möjligheter att med enheten registrera data från FÖU samt manöverorder mot FÖU.

Manöverenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Kontrollfunktioner som avgör kontrollplats och driftlägen samt gör signalvägsomkoppling.

 • Stationsväljare. Denna del ombesörjer omkoppling av FSK-signaler, beläggningssignaleroch ger stationsnummer.

 • Gruppväljare. Från denna del erhålles förutom gruppval även villkor för två väsentliga driftlägen, Gruppavsökning och Manuellt Gruppval med manöver.

 • Gruppdataregister som lagrar och indikerar 8 bitars gruppdata.

 • Manöverväljare som ger val av manöverobjekt med manöver Till, Från eller Återställning.

 

 

Datamux TM-19C

Datamux TM-19C

TM-19C Datamux M3981-019031

Datamux TM-19C användes på anläggningar som FÖU och FÖH för att överföra larm och indikeringar i form av jordslutningar eller logiska nivåer till överordnad anläggning.

 Datamux TM-19C arbetar som sekundär multiplex till i första hand TM-20 sändare. Enheten har kapacitet att överföra 32 olika telegram, dvs 32 grupper om 8 bitar data med tillhörande gruppadress om 5 bitar, sammanlagt således 256 kanaler. Normalt sänder enheten ett valbart antal datagrupper kontinuerligt som dock kan avbrytas när helst TM-20 mottagare avger manöverorder.

Enheten är uppbyggd av fyra korttyper:

 • Grindkort GC där fyra 8-grupper grindas samman.

 • Räknarkort RC från vilket erhålls 5 bitar gruppadress som tillsammans med gruppdata passerar

 • Anpassningskort AC där adress och data med logiska nivåer dels anpassas till jordslutningar och dels indikeras med lysdioder.

 • Förstärkarkort FC ombesörjer distribution och styrning av serieinformation till och från TM-19C.

 

TM-19D Linjeenhet
TM-19D Linjeenhet

TM-19D Linjeenhet F4602-000605

TM-19D Linjeenhet användes på FÖC2 för att ombesörja uppkoppling i ATL-nätet, fördela linjeanslutning till FÖ-AKE och ange tidpunkt.

Linjeenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock med avseende på huvudfunktion, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Stationssignalomformare av typ DR-AT/Ö omfattande tre kretskort.

 • Nummersändare bestående av två kort med vilka nummer till anläggningar i ATL-nätet väljs automatiskt eller via knappsats.

 • Reläkort RG som styr uppkoppling och anslutning till linje för både FÖ-FFRL och FÖ-AKE.

 • Klocka varifrån uppstart hämtas i automatläge och tidsuppgift lämnas till siffertryckare.

 

 

TM-19D Stationsväljare

TM-19D Stationsväljare

TM-19D Stationsväljare F4602-000606

TM-19D Stationsväljare användes på FÖC2 för val av driftsfall och stationer FÖH/FÖU 

Stationsväljaren kan delas upp i ett antal funktionsblock innehållande ett eller flera funktionsblock på följande sätt:

 • Val av driftsfall

 • Val av FÖH

 • Val av FÖU

 • Programfunktioner

 • Kontrollfunktioner

 

 

TM-19D Manöverenhet

TM-19D Manöverenhet

TM-19D Manöverenhet F4602-000607

TM-19D Manöverenhet användes på FÖC2 för Teknisk manöver och Fjärrmätning samt är underordnad TM-19D Stationsväljare.

Manöverenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock med avseende på huvudfunktion, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Gruppväljare. Från denna del erhålles förutom gruppval även villkor för två väsentliga driftlägen, Gruppavsökning och Manuellt Gruppval med manöver

 • Gruppdataregister som lagrar och indikerar 8 bitars gruppdata.

 • Manöverväljare som ger val av manöverobjekt med manöver Till, Från eller Återställning.

 • Mätpunktsväljare Från denna del erhålls mätpunktsval och dessutom mätpunktsnummer till siffertryckare

 • Mätvärdesregister där första halvan av översänt mätvärde lagras.

TM-19D Anpassningsenhet

TM-19D Anpassningsenhet

 

Siffertryckare

Siffertryckare

 

TM-19D Anpassningsenhet F4602-000608

TM-19D Anpassningsenhet användes på FÖC2 för anpassning av data till siffertryckare.

Anpassningsenheten är bestyckad med tre typer av kort:

 • Anpassningskort AE omvandlar siffertryckarens sifferavsökning till en sifferkod för styrning av övriga anpassningskort.

 • Anpassningskort AF används generellt för anpassning av data i binärkodad form.

 • Anpassningskort AG utnyttjas för anpassning av data i decimal form eller enstaka funktioner.

 

Drifterfarenheter

Monterad på nästan alla anläggningar. Bra mät och provutrustning framtagen. En del fel men tar man hänsyn till komplexiteten, så var den bra. Dessutom var nog en del av felen åskskador, som kom in via larmledningar. Muxen var driftsäker, bestyckad med C-mos kretsar. De krävde rätt handhavande, känsliga för statisk elektricitet. Några innehöll specialkretsar bestående av flera standard C-mos kretsar i samma hölje. I schemat var dom markerade så det var lätt att förstå.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2014-01-20

 

Källor:

Provisorisk beskrivning Magnetic

Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591

Drifterfarenheter från Bengt Eliasson