Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Utdrag ur FHT-dokumentet

”Flygvapnets Drift och Underhållssystem”

Hela dokumentet här

Tekniska ordersystemet

De flesta flygvapen har använt sig av Tekniska ordersystem (TO) för att snabbt och säkert förmedla information och direktiv angående flygmaterieltjänsten. Det är ett viktigt led i kvalitetssäkringen och för att leva upp till luftvärdighetsansvaret. Redan innan FF bildades 1936 gav Flygstyrelsens Tekniska byrå ut Flygtekniska Instruktioner i skrivelseform. Först under 1934 började man att strukturera skrivelserna genom att införa typbeteckningar t ex Flyg för Flygplan och M för flygmotorer.

Under 1937 gav den nyinrättade FF ut de första egentliga Tekniska Orderna. De var typbetecknade med FL för flygplan, MO för flygmotorer och VA för vapen. Dessutom fanns det en allmän grupp som betecknades med A. Orderna numrerades dessutom med en årlig löpnummerserie.

Under 1944 fastställdes det TO-system (troligen efter tysk förebild), som med vissa revideringar skulle komma att bestå till början av 1990-talet. De Tekniska Orderna delades upp i två serier där: 

  • TOMT upptog föreskrifter och instruktioner för användning, handhavande och underhåll.

  • TOMÄ upptog föreskrifter för ändringar (modifieringar) av materiel som redan överlämnats till flottiljerna.

 Under 1947 kompletterades TO-systemet med materielgrupper för vapen, el-radio och instrument. Successivt har sedan systemet utökats för tillkommande materieltyper alltefter som dessa kommit till användning. Användningen har på så sätt breddats från att till en början enbart ha tillämpats för flygplan till att användas för all teknisk materiel i FV. Även Armén, Marinen och Intendenturen skaffade sig genom åren egna TO-system.

 

De många ändringarna och kompletteringarna som vidtogs genom åren i systemet gjorde under slutet av 1980-talet en genomgripande förändring nödvändig. FMV beslutade då att satsa på ett försvarsgemensamt TO-system. Omläggningen till det nya systemet kunde göras under de första åren av 1990-talet. För FV del var det fråga om drygt 4000 tekniska order.

 

Armén och Marinen hade c:a 1000 TO vardera och Intendenturen något hundratal.
 

I samband med införandet av det nya systemet datoriserades abonnemangs- och distributionsrutinerna.