Digitaliseringen av transmissionsnätet

Av Hans-Göran Johansson

 

Detta avsnitt beskriver händelser där "FFV-U" från början av 1970-talet medverkat i större eller mindre omfattning.

Digitaliseringen beskrivs på ett övergripande sätt i skriften "Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät Ett historiskt perspektiv" 

Se utdrag: Digitalisering av transmissionsnätet           Hela skriften

 

 FFV-U medverkan i digitaliseringen
 

År 

Händelse

Kommentarer

1972 

 

Prov med Deltamodulering

Deltog i mätningar för beslut om val av digital modulationstyp, deltamodulering eller PCM.

Provet utfördes på en radiolänk RL-42A hos Philips Teleindustrier i Järfälla. 

 

1973

 

Första PCM -utrustningen för trådnätet

Utrustningen anskaffas från Alcatel Frankrike. Telub Växjö medverkade i utprovningen.

 

1974 

 

Första digitala radiolänksystemet för PCM

FFV-U får uppdrag att medverka vid anskaffning av RL-44 och TM-24

 

 

Förberedelser för digitala radiolänksystem.

Underhållsdiskussioner med NorskaTeledirektoratet, Siemens Norge och NERA Bergen

Deltog i PCM- seminarium i Köpenhamn arrangerat av Dansk Ingenjörsförening

 

 

Mätningar av antennsystem på befintliga anläggningar

Mätningarna hade till syfte att utröna om befintliga antennsystem med 60 ohm för RL-41 skulle kunna användas för de digitala systemen. Prov utfördes på vissa befintliga RL-41 anläggning där antennsystemets prestanda uppmättes.

 

 

Upphandling av RL-44 och TM-24 påbörjas under maj månad

 

- Tekniska och underhållstekniska specifikationer

- Förfrågningsunderlag

- Utvärdering av inkomna anbud

- Möten med anbudsgivare inför beslut om leverantör

 

1975

 

Upphandling av RL-44 och TM-24 avslutad

Telettra Spa i Milano Italien valdes som leverantör av två digitala radiolänksystem på vardera 9 hopp med reservdrift (1+1) resp enkeldrift (1+0).

Första progressmötet ägde rum i mars 1975.

 

 

Fortsatt digitalisering, september

Tekniska och underhållstekniska diskussioner kring digital radiolänk med Farinon San Carlos, Lenkurt SanCarlos och Vancouver, Marconi Montreal

 

Underhållsdiskussioner med Teledirektoratet i Oslo. Svenska Televerket låg efter när det gällde digitalisering

 

 

Anskaffning av RL-45, RL-46 och RL-83

Förfrågningsunderlag tas fram

 

 

Nya instrument

Upphandling av instrument påbörjas och anbud tas in

 

1976

 

Vågutbredningens inverkan på digital transmission

Mätverksamhet började planeras. Möte bl.a med Sv Televerket och FOA.

Plats för mätningar rekognoserades.

 

Se separat artikel Vågutbredning

 

 

Prototypkontroll RL-44

Kontrollen ägde rum hos Telettra i Milano

 

 

Upphandling RL-83

Farinon Electric San Carlos USA utsågs till leverantor av RL-83. PG-möte 1 ägde rum i maj månad

 

 

Kontroll RL-44 och TM-24

Seriekontroll RL-44, tekniska diskussioner RL-44 och systemprov med TM-24

 

 

Kontroll instrument

PCM-mätplats anskaffas från Siemens i Munchen

 

 

Upphandling RL-46

Farinon Electric utsågs till leverantör av RL-46. PG-möte ägde rum under december månad.

 

Fortsatt digitalisering

Specifikationer tas fram för RL-03/RL-25

 

1977

 

Prototyp- och leveranskontroll av RL-83

 

Kontrollen utfördes hos Farinon Electric San Carlos

 

Kontroll RL-44

Seriekontroll av RL-44 1+0 9 hopp hos Telettra Milano

 

 

Prototypkontroll RL-45

RL-45 hos NERA Bergen

 

 

Uppföljningsverksamheten

Hur ska uppföljning av PCM-förbindelser göras?

 

 

Transmissionsnormer

Behov av nya normer med hänsyn till PCM. Arbetsgrupp startas med deltagare från bl.a FFV-U, Telub, FMV och Teleplan

 

 

Driftsättning/inmätning av RL-44 och TM-24 startar under augusti

FFV-U ansvarar för driftsättningen av RL-44 1+1

 

Demo för FMV av första driftsatta PCM anläggningen

FMV besöker några aktuella platser

 

Prototypkontroll RL-46

 

Kontrollen utförs hos Farinon Electric San Carlos

1978

 

Inmätning, felsökning och uppföljning på första radiolänkstråket RL-44 1+1 med PCM

Se separat artikel om Inmätning och felsökning

 

Prototypkontroll RL-46

Förnyad prototypkontroll hos Farinon Electric San Carlos

 

Leveranskontroll RL-45

Kontrollen utförs hos NERA Bergen

 

Seriekontroll RL-46

Kontrollen utfördes hos Farinon Electric San Carlos

1979

 

Resultat från driftsättning /inmätning

Smtr med hos Telettra början av februari för diskussionk betr:
1 Felaktigheter i levererad mtrl
2 Vågutbredning 2GHz PCM
3 Problem RL-44, TM-24

 

 

Fortsatt digitalisering

Tekniska disk betr inköp av ny mtrl samt erfarenheter kring RL-46, RL-82 och RL-83

Besök gjordes hos Tetra Tec och TerraCom i San Diego samt Farinon i San Carlos

 

Första PCM-stråken

Inmätningen är nu klar och stråken kan tas i drift

 

Fortsatt digitalisering

Anskaffning av RL-91 påbörjas

1980

 

Första PCM-stråket

Kvalitetsuppföljningen fortsätter

 

 

Fortsatt digitalisering

Anskaffning av RL-84/73 påbörjas

 

Kontroll RL-91

Progress möte och prototypkontroll hos NERA i Bergen

 

 

Fortsatt digitalisering

Besök New York Telephone för drifterfarenheter radiolänk samt Farinon Montreal för PG-möte RL-83

 

Kontraktsförhandlingar kring RL-84/73

Besök NEC Yokohama

1981

 

PG-möte RL-91

Besök NERA Bergen för PG-möte och diskussion vågutbredningserfarenheter samt besök hos Fellessambandet i Oslo

 

 

RL-47

Anskaffning av RL-47 påbörjas

 

Progressmöte RL-84/73

 

Besök hos NEC Yokohama

 

AG Synk

Normgrupp bildas för synkronisering av det digitala PCM nätet

 

 

RL-84/73

 

Kurs RL-84/73. Progressmöte RL-84/73. Fibersystem.

 

1982

 

RL-91

MTBF-prov startas upp hos NERA i Bergen

 

 

RL-84/73

Leveranskontroll RL-84/73 hos NEC Yokohama
Tekn disk mätn RL-83 hos Farinon Montreal

 

 

RL-91

RL-91 problem/MTBF-Prov hos NERA Bergen

Disk radiolänk med Teledirektoratet i Oslo

 

Kontroll RL-84/73

Progressmöte RL-47

Kontroll av RL-84/73 hos NEC Yokohama

PG-möte hos Farinon Montreal

 

1983

 

RL-91C

Prototypkontroll RL-91C hos NERA Bergen

 

 

RL-84/73

Leveranskontroll RL-84/73

 

1984

 

Fortsatt digitalisering

Anskaffning av RL-101 påbörjas

 

 

 

 

Sammanfattning

Tabellen beskriver min medverkan i digitaliseringen av FFRL/FTN tillsammans med många andra inom

  • FFV-U

  • FMV: ELT6/LT, UH, Q, KOM mfl

  • FOA

  • Leverantörer

  • med flera

Digitaliseringen började under 1972. Jag deltog i de flesta upphandlingar av radiolänk fram till 1983 då jag blev tillfrågad om att ta ansvaret för transmissionsverksamheten i det nybildade FFV Elektronik AB.

Många upphandlingar har genomförts där krav ställts och sammanfattats i upphandlingsunderlag bestående av tekniska och underhållstekniska krav, kvalitetskrav och kommersiella krav.

Anskaffade radiolänkar var såväl stomnätslänkar som anslutningslänkar med basband från 0,7 MBit/s till 34,368 MBit/s. med frekvens från 2 GHZ upp till 13/15 GHz. Samtliga för PCM i PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) utförande.

 

Vad hände efter 1983

Utvecklingen av radiolänk inom FTN fortsatte med högre krav på kapacitet och frekvenser. Genom övergång till SDH-teknik (Synchronous Digital Hierarchy) för stomnätslänkar blev kapaciteten 155 MBit/s. Ett nätverksbaserat försvar var på gång.

 

Litteraturhänvisningar

Dokument

Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät
Ett historiskt perspektiv Stockholm 1996

 

Försvarets telenät
Systembeskrivning 2003.

 

Telekommunikationer inom Totalförsvaret
Totalförsvarets Teleberedning (TTB) 1990

 

Digital Transmission
Kenth Lindgren Liber Utbildning 1993

 

Försvarets Telenät
Telekommunikatoriska begrepp och förkortningar
Bilaga till TOMT 857-282 Utgåva 1 Jan 1986

 

Några artiklar om pulskodmodulering PCM
Särtryck ur TELE nr 3 1969

 

Digital telefoni Introduktion
Ericsson SV/LZT 101 493 R1A Utbildningsdokumentation 1978

 

An Introduction to PCM Systems
Vanucchi - Vecchi Telettra SpA 1974

 

Digital Radio Transmission Fundamentals
Vanucchi - Vecchi Telettra SpA 1975

 

Microwave Theory and Applications
Stephen F. Adam Hewlett Packard 1969

 

Specialutgåva kring kommunikation på glasfiber - en ny teknik
TELE Nr 1 1978

 

Radiolänkkompendier:

Point to Point Radio Relay Systems 44 Mc to 13,000 MC
RCA electronic training series 1966

 

Planning and Engineering of Radio Relay Links
Broadhage and Hormuth Siemens AG Utgåva 8 1977

 

Fundamental data and criteria for Microwave Radio Link Design
Florio Fabbri Telettra Milan 1962

 

Reference data for microwave system engineers
Telettra Milan 19xx

 

Kinesiskt alt japanskt kompendium för radiolänkplanering
Utgiven 1980. Inköpt på Telecom i Geneve