Mätinstrument - nytt underhållssystem

Stora mängder av nya typer av mätinstrument anskaffades under 1960-talet. Dessutom skärptes toleranserna i den operativa materielen som medförde att mer kvalificerade instrument anskaffades. Dessa instrument skulle rutinmässigt, vanligen varje år sändas till den centrala verkstaden i Arboga (CVA) för kontroll och eventuella åtgärder.
Någon möjlighet för användarna vid flottiljer eller anläggningar att avgöra om något hade skett under återtransporten fanns inte.

Ett nytt sätt att tänka var uppenbarligen nödvändigt!

Under mottot ”Om Muhammed inte kan komma till berget då får berget komma till Muhammed” bildade den amerikanska armén under slutet av 1950-talet, mobila kalibreringsenheter med det slagkraftiga namnet FACTS ”Field Army Calibration Support”
Dessa enheter besökte med sina lastbilstrailers regelbundet, vanligen var 6:e månad, alla NIKE installationerna i USA för verifiering av förbandets testutrustningar och mätinstrument.

 

Denna upplysning blev den tändande gnistan till det nya underhållsystemet för teleinstrument som genomfördes under 1960-talet. I första hand i flygvapnet, senare för hela försvaret.

 

Efter underhandskontakter med Flygförvaltningens underhållsavdelning utredde CVA hur vi förutsåg toleransutvecklingen för den operativa materielen. Mot denna bakgrund utarbetades ett preliminärt förslag för ett, för flygvapnet optimerat underhållssystem för standardmätinstrument.


Rapporten  (CVA 500-1112 av den 31 jan 1963) föreslog att:

  • Flottiljerna tilldelas utrustning för underhåll av enkla mätinstrument

  • Mobil utrustning anskaffas för CVA:s kalibrering på plats

  • Ett Standardlaboratorium inrättas vid CVA för att säkerställa spårbarhet för aktuella storheter.

Förslaget antogs i princip av flygförvaltningen och den mobila tillsynsverksamheten började tre år senare med första turen till FFTS och F1 i Västerås 2-10 mars 1967
Därmed var berget på väg!

 

         

Teleservice på väg         

Mätpersonal från CVA

 

Rolf Hjärter som var ansvarig på Flygförvaltningen för att genomföra detta system i flygvapnet har utförligt dokumenterat detta i FHT-dokumentet Mätinstrument i Flygvapnet - en tillbakablick