Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Länkar till mer information inom området "Marktele"

 • Allt om svenska flygbaser.
  Bernt Törnell har en egen hemsida med material om bl.a. svenska flygbaser. Där finns länkar till andra dokument som handlar om flygbasernas historia.
   

 • Bergrum.se
  Syftet med webplatsen bergrum.se är att samla en del av den information som finns tillgänglig om kalla krigets Sverige och dess fortifikation. Sidan innehåller även en hel del information om samband inom försvaret.
   

 • Grön Radio
  Ett virtuellt museum om Svenska militära radiostationer
   

 • Veteranklubben ALFA
  En sammanslutning av före detta anställda i Barkarby vid dataföretagen Standard Radio,
  Stansaab och Datasaab
  . Många är de som har ägnat en del av sitt liv framför ett alfaskop.
   

 • Datasaab`s vänner
  Datorindustrins vagga i Sverige stod i Linköping och företaget Datasaab är teknikens
  främsta symbol. Tillverkare av våra första flygburna datorer

      ----------------------------------------------------------------------

  Försvarets Historiska Telesamlingar.
  Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system. Här finns många dokument för läsning.
  Länk till Dokumentarkivet för Gemensamma dokument
  Länk till Dokumentarkivet för Flygvapengruppen
  Länk till Dokumentarkivet för Armégruppen
  Länk till Dokumentarkivet för Maringruppen

  Några exempel på dokument och filmer från FHT inom markteleområdet:

 •   Telefonväxlar inom flygvapnet  (9 MB)
  I detta dokument görs en kortfattad sammanställning av telefonväxlar allt från den elektromekaniska tiden till de programminnesstyrda växlarna som alltmer kom att dominera marknaden.
  Skrivet av Göran Kihlström m.fl. 
   

 •   Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedsystT. (1,4 MB)
  Avsikten med dokumentet är att det skall ge en översikt av det omfattande arbetet med studier och utredning av försvarets ledningssystem som utfördes med stora insatser under 1990- talet.
  Skrivet av Göran Kihlström m.fl.

 •   RAS90/TARAS Bakgrund och verksamhet  (30 MB)
  Dokumentet redovisar de tidiga studierna, specificeringar, offertinfordringar, beställningar, leveranser samt anledningen till att radiosystemet inte kom att operativt användas.
  Skrivet av Christer Thorsson, Ralph Persson och Arne Larsson.

 •   INTERFON. Utveckling, drift och avveckling under perioden 1964 - 2007 (1,15 MB)

 • Interfon var benämningen på det operativa kommunikationsnät, som var utformat med speciella hänsyn tagna till krav på omedelbar tillgång till talsamband för flygtrafikledning. Interfonsystemet bestod av ett antal fast uppkopplade "slingor", där samtliga anslutna abonnenter snabbt kunde erhålla direktkontakt med varandra.

 • Skrivet av Bernt Söreskog
   

 •   Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939 - 1945 (10,0 MB)
  Principen för radar, eller ekoradio som denna teknik till att börja med kallades hos oss, var internationellt känd sedan länge. Benämningen "radar" är ett sammandrag av "Radio Detection And Ranging". I Sverige kallades utrustningen allra först "radioekoapparat" (RE), vilket snart ändrades till "ekoradio" (ER). Den benämningen användes till år 1947 då även vi gick över till "radar".
  Skrivet av Sven Hasselrot
   

 •   Identitetsgenerator för radarstation. ( 3,5 MB)
  Man beslöt 1993 att införa en identitetsgenerator som talade om för användaren vilken radarstations radarbild han hade framför sig.
  Skrivet av Kalle Gardh
   

 •   Flygvapnets radiosystem 1916 - 1945  (15 MB)
  1909 rapporterade den svenska militärattachén i Paris att den Franska armén visade intresse att använda flygplan. Ute i Europa hade under 1910 militära flygförband börjat att organiseras. Från de svenska militärattachéerna i Europa kom ständigt nya rapporter om proven med militära flygplan.
  1910 rekommenderade inspektören för den svenska marinen att Sverige borde skaffa flyg för militär spaning. Behovet av att kunna meddela sig från flygplan till marken framstod snabbt som ett mycket stort.
  Läs historien om utvecklingen av Flygvapnets radiosystem.
  Författare Arne Larsson
   

 •  Flygvapnets Drift- och Underhållssystem  (4,1 MB)
  Flygvapnets drift och underhållssystem (DU) har alltsedan man kunde börja tala om ett system varit under ständig utveckling.
  Rolf Hjerter beskriver i den här artikeln historisk bakgrund, organisation och utveckling av systemen.

 •   Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (8,1 MB)
  Begreppet marktele dök under femtiotalet upp i flygvapnet för att särskilja telemateriel i marksystem från telemateriel i flygplan. Utredningarna V 66 och U 80 definierade begreppet marktele på ett likartat sätt. Marktelebegreppet har i många sammanhang varit svårt att få gehör och förståelse för hos taktisk och operativ personal samt plattformsintressenter, vilket medfört att markteleområdet betraktats som ett udda område inom försvaret. Generellt kan markteleområdet sägas ha fungerat bra med hög tillgänglighet och till rimliga kostnader. Detta har verifierats av bland annat strilchefer i flygvapnet, som varit mycket beroende av områdets funktion. I dokumentet beskrivs marktele från ca 1950 fram till 2000.
  Skrivet av Örjan Eriksson
   

 •   Markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)

 • Dokumentet är en fortsättning på ”Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000”, som visade att några faktorer hade varit av avgörande betydelse. En analys av dessa faktorer ger en sammanfattning av intressanta erfarenheter.
  Skrivet av Örjan Eriksson
   

 •   Utvecklingen av Flygvapnets Telefoni- och Transmissionssystem. (5,8 MB)
  Telefoni- och transmissionssystem har utgjort och utgör viktiga element i praktiskt taget all FV verksamhet. De har under det senaste halvseklet undergått en revolutionerande utveckling.
  I detta FHT-dokument ges en övergripande skildring av denna utveckling under perioden från mitten på 40-talet fram till och med 80-talet. Huvudvikten ligger på den tekniska utvecklingen. Även motiven i form av nya behov belyses liksom förutsättningarna i den allmänna utvecklingen inom telekom- och elektronikområdet.
  Skrivet av Bertil Nilsson
   

 •   Utvecklingen av Flygvapnets Telekommunikationssystem under perioden 1990-2005 (0,8MB)

 • Dokumentet beskriver övergripande hur utvecklingen varit för Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem under perioden ca 1990-2005.
  Skrivet av Bernt Söreskog.
   

 •   Becker Flugfunk Werk. Radioleverantör till svenska flygvapnet  (1,4 MB)
  FHT (FV-Urvalsgrupp) har som ett av sina mål att presentera de större leverantörerna inom respektive teknikområde med historik, bakgrund och vad som levererats till det svenska flygvapnet. Detta är den första presentationen av en radioleverantör och det är Becker Flugfunk Werm (BFW) som presenteras.
  Skrivet av Arne Larsson.
   

 •   Flygvapnets telefaxnät  (3,2 MB)
  Avsikten med denna skrift är att i möjligaste mån skildra Flygvapnets telefaxnäts 30-åriga historia från tillblivelsen till avvecklingen.
  Författare Birger Svensson.
   

 •   MILTEX abonnentsystem  (1 MB)
  Under 1970-talet planerades en omfattande modernisering av försvarsmaktens fjärrskriftssamband och en övergång från speciella fast kopplade fjärrskriftsförbindelser till förmedlade förbindelser i försvarets- (ATL) och Televerkets telenät (ATN).
  Skrivet av Bernt Söreskog.
   

 •   Luftlägesinformationssystem LuLIS  (1,3 MB)
  Upprinnelsen till system LuLIS var behovet att ersätta användningen av PTKK-tekniken (pilottonkanalklyvning) som infördes i mitten på 1980-talet. Denna teknik utnyttjade bärbara FM/P2 stereoradiomottagare för LUFOR och Lv-order. När den tekniken infördes, kunde man genom en knapptryckning växla mellan mono- och stereomottagning och på så sätt välja mellan LUFOR och Lv-order. Genom teknikens utveckling blev valet mellan mono och stereo automatiskt och berodde på mottagningskvalitén.
  Artikeln skriven av Åke Nowén och Peder Swenman
   

 •   Meddelandeförmedlingscentraler MFC (2,4 MB)
  År 1974 gav dåvarande Försvarstaben i uppdrag åt Försvarets Materielverk ( FMV ) att utreda försvarets data- och fjärrskrifttrafik. Året därefter presenterade FMV utredningen "Data- Fskr 75". I denna drogs riktlinjerna för bland annat moderniseringen av fjärrskriftnäten med MILTEX och meddelandeförmedlingscentraler (MFC) upp. Det nya nätet för fjärrskrift- och låghastighetsdata (300 bitar/sek ) skulle komma att ersätta det då befintliga Krigs- och fredsfjärrskriftnätet.
  MFC-systemet var i drift under tiden 1987-02-10 -- 1999-12-21.

 • Artikeln skriven av Harald Andréason
   

 • Radarutvecklingen inom Flygvapnet  (1,8 MB) En förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom flygvapnet. Tonvikten i studien är lagd på en allmän beskrivning av objektet, en kort teknisk beskrivning på radartyp, användningsområde, tekniska data samt angivande av den källa som informationen hämtats från.
  Skrivet av Kalle Gardh.
   

 •    Ballongburen radar (816 kB)
  I detta dokument behandlas främst den tidigaste utvecklingen av luftburna statiska radarstationer, främst ballongburna eller aerostater som den egentligen kallas. Det är primärt utrustning som Sverige tänkt utveckla eller anskaffa som berörs även om vissa utvikningar finns.
  Författare K-G Andersson

   

 •   Flygvapnets Signaltjänst  (10,8 MB)
  I Tidskriften TIFF - Teknisk Information För Flygmaterieltjänsten - fanns under många år en uppskattad artikelserie, som handlade om Flygvapnets signaltjänst. Författare till serien är överste Carl-Gustaf Simmons.
  Artikelserien inleddes i TIFF nr 1/1985 med den militära flygverksamhetens signalmedel före flygvapnets tillkomst 1926 och avslutades i nr 3/1990 med signaltjänstens ställning fram till tröskeln till 1990 - talet. Artiklarna bygger på och utgör ett extrakt av författarens samlade forskning inom området.
  I det här dokumentet har Rolf Hjerter sammanställt artikelserien.
   

 •   Fjärrskrift Allmänt  (2,5 MB)
  Utvecklingen av Försvarets fjärrskriftsnät från 1938 till 1997 beskrivs i detta dokument.
  Skrivet av Arne Svensson 2001. Uppdaterat 2012.
   

 • Störsändare system LAGE Utrustning 13 (U13)  (14 MB)
  Unikt taktisk flyg- och fordonsburet telekrigssystem som kom bort.
  U13M levererades inte till Flygvapnet – den färdiga utrustningen förrådsställdes i Arboga och utrustningen kasserades sedermera efter ett antal år. Hela projektet kostnadsberäknades till ca 100 Mkr. Skrivet av Hans-Ove Görtz
   

 •   Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet.
  I Sverige har militär vädertjänst bedrivits under ungefär en mansålder. Under hela denna tid har verksamheten präglats av ambitionen att åstadkomma något praktiskt taget omöjligt: Att leverera till alla delar korrekta väderprognoser i en detaljerad tids och rumsskala. (13 MB)
  Författare Sten Haglund, Anders Söderman.

Filmer, framtagna av FHT