Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                 /-------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

RADIOLÄNKUTRUSTNING RL-44

M3959-044000       Telettra Italien
 

 

 

 

Stativ RL-44

Stativ RL-44

Bild FHT

 

 

Bakgrund

RL-44 och TM-24 anskaffades från Telettra i Italien.

Vid tidpunkten för den första digitaliseringen av stomnätet var det, i syfte att effektivisera verksamheten inom FMV, påbjudet att genomföra upphandlingar som "paketköp" (huvudleverantörsansvar). Detta innebar att leverantören av radiolänkutrustningarna också skulle svara för erforderliga vågutbredningsberäkningar och därmed stråkdimensionering ur kvalitativ och tillgänglighetssynpunkt.

Två "paket" beställdes 1974 efter en utvärdering av ett antal anbudsgivare. Beställningen gick till Telettra i Italien. Det ena "paketet" omfattade ett stråk med 9 radiolänkhopp varav några var nära 80 km långa. Det andra "paketet" omfattade också 9 hopp. Båda stråken gällde radiolänkar i 2 GHz bandet.

Telettra lyckades inte uppnå ställda krav vilket medförde omplanering och 2 års försening.

 

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-44 används vid överföring av PCM-signaler (Pulse Code Modulation) i ett digitalt basband med bitfrekvensen 34,368 Mbit/s. Detta motsvarar en överföringskapacitet av maximalt 480 talkanaler.

RL-44 kan även överföra frekvensskiftsignaler (FSK) inom området 6-12 kHz och en tjänstekanal (TJK) inom området 0,3-3,4 kHz.

 

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 1,9 - 2,3 GHz och lämnar en uteffekt av cirka 0,8 W.

 

RL-44 finns både som terminalstation (tillgängligt basband) och som relästation (MF-repeater, basbandet är inte tillgängligt). I båda fallen förekommer enkeldrift alternativt reservdrift.

 

Det digitala basbandet måste i regel regenereras (återbildas) efter vart annat hopp. Därvid sammankopplas två terminalstationer till en regenererande relästation.

 

Vid leverans är RL-44 intrimmad till kompletta stråkkombinationer. Någon speciell trimning till önskad frekvens behöver inte göras i samband med driftsättningen. Utrustningen kräver minimalt underhåll. Förebyggande underhåll erfordras inte.

 

Om ett fel uppstår på utrustningen, kan detta lokaliseras till felaktig enhet med hjälp av larm och övriga indikeringar (t ex instrumentutslag) samt speciella mätpunkter på de olika enheterna. Eftersom utrustningen har god åtkomlighet för service och det föreligger full utbytbarhet mellan utrustningens underenheter, utom för frekvensberoende sådana, erhålls en kort MTTR (Mean time to repair). Vid byte av frekvensberoende enheter måste dessa bytas mot enheter som är trimmade till respektive utrustnings frekvens.

 

Till RL-44 används en parabolantenn av cassegrain-typ. Dess diameter är 3,7 m och dess förrådsbenämning är Riktantenn 4/31.

 

Vid reservdrift ansluts en polarisationsenhet till antennens matare varvid dubbel polarisation erhålls. Därvid sänds, samtidigt, den ena HF-kanalen med horisontal polarisation och den andra HF-kanalen med vertikal polarisation. Båda kanalerna har samma HF-frekvens

 

Tekniska data

Frekvensområde

1,9-2,3 GHz

Duplex avstånd

119 MHz

Basband

PCM 34,368 Mbit/s motsvarande 480 talkanaler

Modulationssätt

Fyrfasmodulering

Demodulationssätt

Koherent

Kodning

DifferentielI

Tjänstekanal

0,3-3,4 kHz

Modulationssätt

FM

FSK-kanal

6-12 kHz

Modulationssätt

FM

Normaliserat S/B för en bitfelstäthet av 10- 4

Endast modem

11 dB

Modem och radio (TJK- och FSK-kanal belastade)

11,5 dB

Försämring av tröskelvärdet orsakat av en störande signal 20 dB under önskad signal (samma signalfrekvens)

< 1,5 dB

Grupplöptid sändare-mottagare

<8 ns för ±8 MHz

Gränssnitt sänd/mott-modem

Mellanfrekvens

70MHz

Impedans

75 Ω

Reflexionsdämpning

>28 dB för ± 10 MHz

Nivå sänd/mott

+5 dBm

Nivå modulator

+5 dBm

Nivå demodulator

+1 dBm

Maximalt tillåten kabeldämpning mellan modem och tredje ordningens multiplex

3 dB

Miljö

Temperaturområde

0 till +45°C

Lagringstemperatur

 -40 till + 60° C

Fuktighet

<95 % vid +40°C

Matningsspänning

-48 V ±10 %

Strömförbrukning

En sändar/mottagarkombination

<60W

Modulator + demodulator

<22 W

Omkopplingsenhet inklusive datakodomvandlare

<30W

Krav på anslutet antennsystem

Anslutning typ

Spinner 4,1/9,5

Erforderligt SVF

<1,2(21dB)

Impedans

 

Stativ

Typ

Slim Rack

Höjd

2064 mm

Bredd

119 mm

Antal

2-5 beroende på variant

Omkoppling

Reservdrift typ

Isofrekvens polarisationsdiversitet (dubbel polarisation med samma HF-frekvens i båda polarisationsplanen)

Omkopplingsvillkor, alternativ 1

Bitfelstäthet > 10-4

Omkopplingsvillkor, alternativ 2

Mer än 160 st lika bitar i följd

Omkopplingstid

<10 ns

Total omkopplingstid för basbandsfel

<10 µs

Maximal omkopplingstid för bitfelstäthet 10-4

<5 ms

 

Uppbyggnad

RL-44 är helt halvledarbestyckad. Digitala och analoga integrerade kretsar ingår i stor del av underenheterna. Dessutom används tunnfilms- och stripline-teknik. Fabrikaten garanterar en MTBF (Mean time beetween fauIt) på minst 3 år för en utrustning (enkeldrift).

 

Utrustningen är uppbyggd i »slim rack»-stativ. Antalet beror på utrustningens variant och kan variera mellan två och fem.  Stativen är försedda med uttagbara hyllor i vilka underenheterna ansluts. Åtkomligheten för service och byte av enheter är därför god.

 

Läs mer:

PCM minskar underhållsbehoven och ökar kapaciteten.

Läs om PCM som infördes i slutet av 1970-talet och innebar ett teknikskifte från analog till digital teknik för överföring av information.

 

Inmätning av RL-44   Första radiolänkförbindelsen med RL-44 och TM-24 på 9 hopp var den då längsta digitala förbindelsen i Europa. FMV var här något av pionjärer. Systemet var köpt "färdigt på fabrik". Kontroll av utrustningar och systemprov utfördes hos leverantören av CVA. Läs mer om de fel som upptäcktes under driftsättning av systemen.

 

Källor:

  • FV beskrivning M7773-424620

  • Uppgifter från FHT

Bearbetat av Roland Persson

Senast uppdaterad 2020-01-30