Aktuell Tidsperiod

 

 

 

Signalgeneratorer under 60 år

 

Samtliga bilder klickbara till större format.

 


1924 rundradiomottagare USA. Fabrikat AtwaterSkala för stationsinställning, inte frekvensinställning1928 GR 4031930 Siemens Rel. send. 6a.1935 Marconi TF 1441935 Philips 28801938 General Radio 605BResistiv, väl skärmad dämpare i GR 605B, för inställning av utspänningen.1945 Measurement Corp.
Modell 80 anpassad till 50 ohmPistongdämparen i Modell 801948 Advance D11955 Cemec AM/FM 31956 HP 608D En trotjänare1959 HP 606A1962 Mellanfrekvensgenerator Cemec/Advance1971 R&S SMDA
Med AM- och FM-modulering1972 HP 8660C
Datorstyrd signalgenerator1973 HP 8640B med inbyggd räknare1978 Wavetek 30011987 R&S SMD1948 HP 616A
Mikrovågsgenerator1967 Mikrovågsgenerator Magnetic X410 8,5–9,6 GHz1983 HP 8672A 2-18 GHz
 

 

Med rundradiosändningarnas tillkomst under 1920 talet följde behovet av rundradiomottagare. De första var enkla kristallmottagare som ersattes av raka mottagare med elektronrör. Under 1930 talet kom superheterodynmottagaren.

Under 1920-talet fanns inga kvalitetsnormer för radiomottagare, köpare var hänvisad till subjektiva bedömningar av mottagarens egenskaper. Antalet elektronrör var under denna tid, med raka mottagare, den dominerande kvalitetsfaktorn.
Antalet tillverkare av radiomottagare med egna varumärken ökade dramatiskt under 1920-talet. I USA till ca 3600. I Sverige fanns ca 80 tillverkare.
Antalet radiolicenser i Sverige 1925 125 000,
1937 1 miljon.

Det påstås, att ett tidigt behov av signalgeneratorer uppstod hos vissa radiofabrikanter, då de införde nattskift för att möta den stora efterfrågan på radiomottagare.
Då den lokala radiostationen var stängd nattetid, saknades en referens/signalgenerator för inställning av frekvensskalan under nattskiftet.

1928 publicerade IRE the Institute of Radio Engineers i USA föregångaren till IEEE.
”Standard Test of Broadcast Radio Receivers”.
Denna norm definierade de tre fundamentala egenskaperna hos en rundradiomottagare. Känslighet, selektivitet, och ljudkvalité.
Normen angav också hur dessa egenskaper skulle mätas och kom under många år att ligga till grund för nya normer.

Med denna norm uppstod behovet av en helt ny typ av instrument, signalgeneratorn, med tre huvudsakliga egenskaper:

  1. Att generera en radiofrekvent AM-modulerad signal med inställbar definierad amplitud ned till några få µV.

  2. Amplitudmodulering inställbar till 30%

  3. Inställbar, stabil frekvens inom det då aktuella frekvensområdet, 100 kHz till 1500 kHz.

Med dåtida teknik var detta inte lätt att utveckla en signalgenerator med de normerade kraven.
Men personer som medverkade i att utveckla och verifiera denna norm kom initialt att leda utvecklingen av signalgeneratorer i USA.
Ett företag som intog en ledande position i USA var Ferris Instrument Company. Grundaren till detta företag Malcolm Ferris hade under sin anställning på RFL, (Radio Frequency Laboratories) medverkat till att utveckla mättekniken i denna första norm. Se patent från 1928.

Även General Radio deltog vid normens framtagning och 1928 annonserade General Radio sin första signalgenerator GR 403. Sannolikt den första kommersiella signalgeneratorn i världen.
GR blev de följande 20 åren marknadsledare med en serie av alltmer förbättrade signalgeneratorer.

Measurement Corp. kom 1944 med sin signalgenerator Modell 80. Den första kommersiella signalgeneratorn med en pistongdämpare.
Denna typ av dämpare, känd sedan 1935, blev standard i de flesta signalgeneratorer över 50 MHz efter 1945.
Pistongdämparen baserar sig på att den elektromagnetiska vågen dämpas exponentiellt i en cirkulär vågledare utan innerledare utanför gränsvåglängden.
Nackdelen med denna dämpare är den höga minimumdämpningen ca 15-20dB

Under 1930-talet blev Marconi i Storbritannien en ledande tillverkare under mer än 50 år med TF 144 från 1932.

I Tyskland under den nazistiska industripolitiken 1932–1945 hade Siemens huvudansvaret för allmänna mätinstrumentutvecklingen. Rohde & Schwarz var en annan betydande leverantör.
Dessa var av naturliga skäl företag avstängda från den allierade teknikutvecklingen. Genom elektronikenheter från störtade flygplan, kunde de dock följa denna utveckling. En anmärkningsvärd detalj var att den flexibla koaxialkabeln inte tillverkades i Tyskland.

Radiometer i Danmark var en tidig tillverkare av mätinstrument som kom med sin första signalgenerator 1940.

Efter 1935 blev den militära användningen av radio styrande för utvecklingen av signalgeneratorer.
Frekvensområdet utökades till över 400 MHz under andra världskriget i såväl Tyskland, som Japan, Storbritannien och USA.
Detta hade sin huvudsakliga orsak i tillgängligheten av nya typer av elektronrör som möjliggjorde konstruktioner vid allt högre frekvenser.
Kristallstyrning vid frekvenser över 30 MHz blev allmänt under andra världskriget och kraven på höga tillverkningsvolymer säkerställdes av 140 företag som tillverkade styrkristaller enbart i USA.

Flygradio med kristallstyrda frekvenser över 100 MHz infördes brådstörtat i flygvapnet med leveranserna av J26 försedd med Flygradio FR-7.

För att initialt täcka behovet av signalgeneratorer för detta nya frekvensområde anskaffades en enkel signalgenerator Advance D1.
Senare anskaffades Marconi 801B och HP 608D den senare användes fram till 1990 talet.
För kortvågsområdet ersattes Advance B4A med HP 606A

Operativa krav på allt fler radiokanaler, inom ett med åren krympande frekvensområde, löstes genom att kanalseparationen minskade successivt från 180 kHz till 25 kHz och bandbredden på respektive kanal minskade därmed ned till 8 kHz.
Med denna bandbredd ökade kraven på signalgeneratorernas frekvensstabilitet, en förutsättning för rationell provningsverksamhet. Speciellt gäller detta vid trimning och verifiering av mellanfrekvenskretsar.
En svensk lösning på detta problem blev en speciellt utvecklad kristallstyrd signalgenerator för de vanligaste mellanfrekvenserna för trimning av mellanfrekvenskretsar. Denna tillverkades av Cemec genom ombyggnad av en signalgenerator från Advance.

Den amerikanska armen tog, efter en omfattande utprovning 1941, i bruk ett nytt radiosystem för markkommunikation med FM modulering. Denna moduleringsmetod visade sig ha en avsevärt förbättrad ljudkvalitet vid markförbindelser jämfört med AM-modulering.
Detta gick i arv till svenska armén med RA 100 och många efterföljare inom frekvensområdet 30–80 MHz.

Ingenjörsfirman Cemek som blev en betydande leverantör till Armén med egenutvecklade AM/FM-generatorer, anpassade till Arméns krav på fältmässighet.

1972 levererades till flygvapnet Flygradio FR22/24 med AM- och FM-modulering och med ett frekvensområde 100 till 400 MHz.
För att täcka dessa nya behov av FM-modulering och utökat frekvensområde anskaffades från Rohde & Schwarz AM/FM signalgeneratorn SMDA, med frekvensområdet 0,4 till 404 MHz.

Fram till denna tidpunkt var signalgeneratorer i princip byggda med samma princip som på 1930-talet med en självsvängande LC-oscillator som påverkas av temperatur, vibrationer och ändringar av arbetspunkt vid frekvensinställning mm.

1966 annonserade HP en ”synchronizer”, HP 8708A för signalgeneratorerna HP 608F och HP 606B. Genom att faslåsa signalgeneratorn till HP 8708A uppnåddes en frekvensstabilitet som motsvarade en kristalloscillator.
Detta var början på en ny utvecklingstrend.

I slutet av 1960-talet annonserade Singer en ny typ av signalgeneratorer, baserade på kavitetsstyrning som hittills med framgång tillämpats inom mikrovågsområdet.
1972 kom HP med samma princip, signalgeneratorn HP 8640A/B. Nu var utsignalen faslåst till generatorns kristalloscillator. Därmed uppnåddes en mycket hög frekvensstabilitet. Kaviteten gav en spektral renhet.
HP 8640A/B anskaffades i stort antal till försvaret.

Nästa steg i utvecklingen av signalgeneratorer var att göra det möjligt att styra signalgeneratorer från en dator.
Dessa krav kom från introduktionen av autotestsystem i början av 1970 talet.
Dessa testsystem var nödvändiga för underhåll av apparater som ingick i allt mer komplexa operativa system.

Signalgeneratorn HP 8660A annonserades för att möta detta behov genom frekvenssyntes som medgav styrning via GPIB-bussen av signalgenerators funktioner.
Dessutom tillkom möjlighet till en funktion som svepgenerator med 1000 steg.
Tekniken med frekvensyntes visade sig vara mycket utvecklingsbar och lade grunden för framtida generationer av signalgeneratorer.

Signalgeneratorn Wavetek 3001 med samma princip som Singer i ett förenklat utförande, anskaffades med ett fördelaktigt pris/prestandaförhållande för enklare mätningar.

Den sista signalgeneratorn utan digital modulering som anskaffades av flygvapnet var Rohde & Schwarz SMG. Frekvensområdet var 0,1 till 1 GHz med svepmöjligheter och AM-, FM- och Pulsmodulering.
Programmerbarhet enligt IEEE488 standard.

Under de följande åren ersattes signalgeneratorer inom radioområdet med radioprovare.

Signalgeneratorer med möjlighet till digital modulering anskaffades fortsättningsvis för transmissionsområdet
 

Mikrovågsgeneratorer

Radarområdet ökade kraven på högre frekvenser upp till 20 GHz. Dessa generatorer baserades på reflexklystroner. Hewlett Packard var tidigt tillverkare med annonseringen av 616A 1948 med frekvensområdet 1,6 till 4 GHz.
1955 annonserades HP 628 med frekvensområdet 15–21 GHz. Därmed täckte HP med sina mikrovågsgeneratorer frekvensområdet 0,45–21 GHz.
Nästa steg i utvecklingen kom 1963 med HP 8614A och 8616A med förbättrade prestanda.

Polarad i USA var en annan tidig tillverkare av mikrovågsgeneratorer. Dessutom tillverkades egna reflexklystroner.

1968 annonserade Magnetic signalgeneratorn S410 för radarändamål. S410 kompletterades senare med L410, C410 och X410.

Inom mikrovågsområdet dominerade den fortsatta utvecklingen av syntesgeneratorer med allt högre frekvenser.
1977 kom HP 8672A med frekvensområdet 2-18 GHz med en frekvensupplösning på 1-3 kHz.
1988 kom 8673B med utökat frekvensområde till 23,5 GHz.
 

Se även: Signalgeneratorer i Svenska Flygvapnet
Försvarets olika signalgeneratorer från 1940 och framåt.

Skrivet av: Stig Hertze och Lennart Torstensson
Senast uppdaterad 2017-06-07