Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Operativ Tidsperiod
 

 

                      /--------------------------1999
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 Robotinstallation J35F och J35J

 Robothjälpapparater RB27/28                           Notis 2

 

 

Översiktsbild

Översiktsbild

Robothjälpapparater RB27/RB28.
Stor bild

 

 

Robotprogramdon 057

 

 

Robotprogramdon 057 utan sidoskyddsplåt.

Robotprogramdon 057 utan sidoskyddsplåt.

 

 

Robotkraftomkopplare 157

Robotkraftomkopplare 157

 

 

Robotkraftomkopplare 157 utan skyddslockRobotkraftomkopplare 157 utan skyddslock

 

 

RB-parameterberäknare 428

RB-parameterberäknare 428

 

 

RB-parameterberäknare 428 utan skyddskåpa

 

 

RB-antennslavningsenhet 005

RB-antennslavningsenhet 005 utan skyddskåpa

 

 

RB-avståndsslavningsenhet 006 utan skyddskåpa

 

 

RB-frekvensslavningsenhet 007 (två enheter) en utan skyddskåpaRB-frekvensslavningsenhet 007 (två enheter) en utan skyddskåpa

 

 

Robotbalk F5 054

Robotbalk F5 054

Större bild

 

Allmänt

Robothjälpapparaterna i flygplan J35F och J35J hade till uppgift att på order från Radarsiktet och/eller flygföraren preparera (förbereda) RB27 och RB28 för det aktuella anfallet samt förmedla avfyringsimpuls till robotarna.


Av de åtta apparaterna som ingick i beväpningssystemet är tre del av Siktet S-7B3/31, fyra del av Siktesradar PS-01/-011 och en gemensam för båda radar och sikte.

Apparaterna i S-7B3/31

RB-programdonet bestämde logiken och sekvenserna för prepareringarna inklusive avfyring av RB27 och RB28. Prepareringarna genomfördes i fem steg, Noshjul in, A-prep, B-prep, C-prep och F-prep (avfyring) med en inbyggd klocka och en intervallometer som referens. Noshjul in och A-prep berörde samtliga hängda RB och varade i 15 sek resp 9 sek. B-prep varade i 6 sek och C-prep tillsammans med F-prep i 1,2 sek och berörde valda RB27/28. Varje prepareringsintervall måste genomlöpas innan nästa kunde starta varför sammanlagd minsta total tid från beslut att anfalla tills roboten lämnat flygplanet var 16.2 sek.


Vid siktesberäknade anfall startade resp prepareringar av Radarsiktet S-7B med signalerna A-tid, B-tid och C-tid. Start av C-prep förutsatte även att föraren hade avfyringsknappen intryckt. Efter avfyring (F-prep) i ett första anfall startade ny B-prep på kvarvarande valda RB för ett uppföljande Andra anfall. Vid utdragen B-prepareringstid i > 56 sek låste systemet i ett tillstånd ”Avbryt” och B-preparerade RB28 kopplades bort p g a att dess kylsystem för målsökaren var förbrukat. B-preparerad RB27 kunde väljas på nytt. Efter avfyring gavs även signal till PS01/011 som låste i följeprogrammet i 30 sek.
Vid visuella anfall med RB27 och RB28 startades alla prepareringar manuellt från styrspaken.

Förändringar:

Möjlighet till Enkelskott samt förkortade prepareringstider (A-prep 3 sek och B-prep 3 sek) för RB28 infördes i början av 1970 och för RB27 från1986 (Hawée II). Medförde snabbare tillgänglighet samt ökad visuell användning av resp RB via gyrosiktet.

RB-kraftomkopplaren avkände och identifierade med logikkretsar hängda RB27 (RR) och RB28 (IR) samt gav villkor för olika typer av kraft till dessa. Ett tillståndet ”Yttre kraft” till RB startade vid Noshjul in från programdonet och försåg alla RB med drivspänning till målsökargyron och stryrautomatens rategyron. Vid A-prep från programdonet inkopplades glödspänningar (de första 9 sek förhöjda) från RB-balkarna till alla RB. Vid B-preparering från programdonet kopplades om till ”Inre kraft” i valda RB varvid glödspänningsförsörjningen övertogs av RB interna kraftkälla (RB-batteriet) samt låstes vapenvalet fram t o m avfyring. Vid vapenval RR eller IR på Vapenpanelen valde kraftomkopplaren dubbelavfyring av RB27 eller RB28 och vid vapenval ALLA avfyrades alla hängda RB27/28.
Efter avfyring identifierades kvarvarande RB för B- och C- prepareringar i ett Andra anfall.

Förändringar:

Möjlighet till Enkelskott och förkortade prepareringstider möjliggjordes för RB28 genom att förse RB med låg glöd-spänning från Noshjul upp i 15 sek. Vapenval ALLA ersattes med BLANDAT som medförde att vingplacerad RB28 avfyrades tillsammans med något tidsfördröjd kroppsplacerad RB27 i dubbelskott. Möjlighet till Enkelskott för RB27 (Hawée II) i enlighet med som för RB28.

RB-parameterberäknaren beräknade nödvändiga parametrar vilket gav robotens styrautomat optimala egenskaper i sin styrfunktion för den aktuella anfallssituationen vilket hade stor betydelse för god träffsannolikhet. Parametrarna beräknades analogt med hjälp av data från Datasystemet DS1 om egen fart och höjd samt från Radarsiktet S-7B3/31 om målets relativa hastighet, antennhöjdvinkel och beräknad RB-gångsträcka (gångtid). Dessa data omvandlas till digitala värden i tre separata omvandlare vilka representerande tre olika delparametrar.

Delparametrarna omfattade:

  • Rå-parametern som speglade enbart Flyghöjden.

  • Tau-parametern som återgav RB-gångsträcka/gångtid.

  • Ny-parametern som var en funktion av flyghöjden, flygfarten, relativa hastigheten resp höjdskillnaden mellan målet och egna flygplanet.

  • Övriga parametersprängningar för RRB27 utgjordes av ev zonrörsfördröjning för verkansdelen och/eller fram/bakkantsföljning i avståndssystemet.

 

Processen genomlöptes i tre moment; beräkning, utställning och sprängning. Beräkningarna startade vid C-prep från programdonet. När beräkningen var klar utställdes och sprängdes parametrarna i valda RB omedelbart före signal (F-prep) avgavs för tändning av raketmotorerna.

Apparaterna i Siktesradar PS01/011

RB-antennslavningsenheten slavade in valda RB27 eller RB28 målsökare till samma riktning som PS01/011 radarantennen. Slavningsenheten hade en utgång för varje RB-plats och avgav sk A- och B-term som funktion av radarantennvinkeln. Processen hade två sekvenser. Vid radarlåsning startade vinkelberäkningen och vid B-prep från programdonet startade utställningen med hastigheten 10 grader/sek som begränsades vid 40 grader utställd RB-målsökare för att inte skadas mot ändläge.

RB-avståndsslavningsenheten slavade in valda RB27 radarmottagares avståndsport (fönster), så att den i tid överensstämde med PS01/011 avståndsstrob och därmed det från målet reflekterade radarekot.
Slavningsenheten hade en utgång för varje RB-plats. Funktionen startade vid B-prep från programdonet och var klar efter ca 2 sek.

RB-frekvensslavningsenheten slavade in RB27 Lokaloscillatorklystron LO så att RB mottagarfrekvens överensstämde med PS01/011 sändarmagnetrons frekvens. Fem förprogrammerade RB-frekvenser kunde väljas på radarns Frekvenshållningsenhet.
Slavningen utfördes i två steg. Grovslavning av LO startade vid A-prep från programdonet och påverkade samtliga RB27. Slavningen varade upp till 9 sek beroende på hur mycket piloten varierat radarsändaren. Vid B-prep startade Finslavningen och AFR-blandaren, en i varje RB-balk jämförde LO frekvensen i valda RB27 med radarsändaren. Ev avvikelse styrde avstämningen av LO till rätt RB-mottagarfrekvens vilket tog ca 2 sek.

RB-riktkopplarna skulle fördela en del av PS01/011 magnetroneffekt till RB27 AFR-blandare.

Gemensam hjälpapparat

Robotbalk F5 utgjorde ”lavett” för RB27 och RB28 vilka hängdes genom påskjutning framifrån. RB inkopplades elektriskt till balken med ett hissbart 50-polig kontaktdon. Tre  kontaktfjädrar för varje överföring säkerställde full kontakt vid varje hängning. Balken anslöts till flygplanets system genom skarvdon. I balken fanns transformatorer och inkopplingsreläer för elektronrörens glödspänning och parametersättning i RB samt AFR-blandaren för RB27.

Förändringar:

Möjlighet till Enkelskott och förkortade prepareringstider möjliggjordes för RB28 och senare för RB27 (Hawée II) genom införande av transformatorer för låg glödspänning.

Källor: Beskrivning FPL J35J del 3, Beskrivning Sikte S-7B, Beskrivning Radar PS01/011

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2011-05-05