Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

 Aktuell tidsperiod        
 


 

F2 Hägernäs
F2 Hägernäs

 

Officiella namn

Andra Flygkåren 

1926-1936

Kungl Upplands Flygflottilj

1/7 1936-
31/8 1936

Kungl Roslagens Flygflottilj

1936-1949

Kungl Roslagens Flygkår   

1949-1974

Verksamhetsslag

Marinspaning, torped

1926-1949

Flygräddning, skolor

1949-1974

Flygplanstyper

S2, S3 och S5 Hansa

1926-1942

T2 Heinkel 115A

1939-1952

S12 Heinkel 114A

1941-1949

S17BS Saab

1943-1949

TP47 Catalina

1948-1958

     

 

 

Kungliga Roslagens Flygkår  F2
 

F2 började sin verksamhet 1926 med beteckningen
2.Flygkåren. Depån inhystes vid Flottans varv i Stockholm.
F2 var den enda av flygvapnets flottiljer som saknade rullbana eftersom den var en sjöflygflottilj. Från hangarerna rullades planen rakt ut i sjön. De flygplan som initialt disponerades var av skiftande karaktär och kunde närmast karakteriseras som uttjänt arvegods.
Trots många brister lyckades man under flygkårstiden bygga upp en utvecklingspotential och grund inför 1936 års flygvapenbeslut.
Under senare hälften av trettiotalet tillfördes F2 torpedflygplanet T2 och marinspaningsflygplanet S12
Dessa kom att utgöra hörnstenarna i F2 verksamhet under andra världskriget tills SAAB17 kom i operativ tjänst.
1949 omvandlades F2 från flottilj till flygkår och omorganiserades till ett renodlat skolförband.

Marin spaning och havsövervakning hade övertagits av landbaserade flygplan.
De tre Catalinaplanen blev kvar på F2 genom att de fick ingå i den speciella flygräddningsgrupp (FRÄD) som organiserades.


En av dessa Catalinor sköts ned av ryskt jaktflyg då den spanade efter den försvunna DC-3:an.
De två kvarvarande Catalinorna ombaserades 1958 till F8 där de opererade fram till 1966.

Under åren 1947-1948 tillkom Ekoradioskolan senare Radarskolan, FRAS och Förberedande Fältflygarskolan FÖFS som 1960 överfördes till F5.
1951 bildas Väderskolan, VÄDS.
1959 tillkom Stridsledningsskolan, STRIS.
1960 organiserades under FRAS en särskild aspirantsektion för utbildning av officersaspiranter i marktjänst. Den blev 1966 Flygvapnets kadett- och aspirantskola/marklinjen, KAS/M.
1961 överfördes VÄDS till F12 Kalmar.
1964 tillkom Flygvapnets flygtrafikledningsskola, FTLS.

1966 slogs STRIS och FRAS samman till en stridslednings- och luftbevakningsskola, STRILS.
Den rent tekniska utbildningen blev då Flygvapnets teletekniska skola, FTTS:
 

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F2 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?


Avveckling

F2 avvecklades den 30 juni 1974
Verksamheten vid STRILS, FTTS och KAS/M överfördes till nya F18 Tullinge, Flygvapnets Södertörnsskolor. 

 

F2 1958
Kåringenjören, Flygdirektör Åke Barre, F2, skrev en artikel om F2 - Kungliga Roslagens Flygkår som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1958  Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F2 vid den tiden.

 

Länkar:

www.bigglesbooks.se finns F2:s historia utförligt beskriven i text och bild på den här sidan.

 

F2 kamratförening avvecklades den 23 maj 2009

Bilder från minnesceremonin finns här.

 

Kuriosa:

AEF har i sin ägo ett antal "tavlor" av teknikern vid dåvarande CVA i Arboga, Berndt "Macke" Edin. En av dessa tavlor beskriver på ett originellt sätt verksamheten vid F2.

Minnen från värnplikten vid F2 i Hägernäs september 1947 till juni 1948.

 

 

Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2017-12-31