Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

  Utbyggnaden av FFRL startar 1950

 

 RL-X12 från Siemens

 

 

Provisorisk länkbyggnad "hydda"
Provisorisk länkbyggnad "hydda"

 

 

Antenntorn med två Siemens linsantenner
Antenntorn med två Siemens linsantenner

 

Studier, strukturell utformning

För moderniseringen av luftbevakningssystemet var givetvis telekommunikationerna väsentliga. Redan i slutet av 40-talet gjordes försök med radiolänkförbindelser Lgc-Ls.

 

Försöken gav goda resultat och radio-Is utbyggdes under 50-talet i stor omfattning framför allt till öar i Stockholms skärgård. Dessa direkta förbindelser Lgc-Ls ersatte från Televerket förhyrda förbindelser (Ls-abonnemang).

 

En för ändamålet ombyggd Motorola landmobil radio i 150-MHz-bandet, benämnd RL-01, utnyttjades för denna "Ls-radio".

 

För säkerställande av samband för luftbevakningen i stort påbörjades planeringen av radiolänkförbindelser även för Lfc, Lgc och radiostationer etc. Dessa förbindelser avsågs komplettera från Televerket förhyrda trådförbindelser.

 

En första plan för ett radiolänknät för luftbevakningen utarbetades 1950 - 51. Planen avsåg ett sammanhängande länknät för luftbevakningens behov, täckande väsentliga delar av landet. Nätet planerades sammanbinda de viktigaste organen i luftbevakningssystemet.

 

Länknätet planerades med en stomme av huvudstråk förbindande Lfc i skilda sektorer (kapacitet 12 - 24 telefonikanaler) samt med bistråk anslutande objekt (kapacitet 2 till 6 telefonikanaler).

Förmedling av trafik förutsågs ske i manuella växlar i Lfc.

 

Planen innefattande i en första etapp ett provnät inom dåvarande sektorerna 01, 02, W5.

Provnätet planerades mera i detalj och offerter infordrades på utrustningar för detta. Nätet skulle innefatta flerkanallänkar för telefoni, fjärrskrift och telefax. Även överföring av PPI-bilder förutsågs.

 

Förberedande prov utfördes under övningar bl.a. i Norrköping 1950. Ett mera omfattande prov planerades och genomfördes med en provsträcka Stockholm-Norrköping. Samtidigt med materielanskaffningen planerades den geografiska sträckningen.

 

Ytterligare provnät planerades på västkusten mellan Marstrand och Strömstad. En ny 1-kanals radiolänk, (RL-02), primärt utvecklad för radio-Is, utnyttjades även i provnätet.

Provnät för sektorerna 01, 02 och W5

Det på ett tidigt stadium planerade provnätet realiserades i form av ett huvudstråk Stockholm - Norrköping, innefattande tre framtida noder och en relästation och med anslutningar till respektive Lfc i berörda sektorer.

Utrustningar

För detta anskaffades provutrustningar av ett flertal fabrikat, Siemens, GEC, STC, Storno. Dessa tidigare utrustningar betecknades med RLX  (RLX-51 etc). 
I ett första skede byggdes provnätet inklusive anslutningslänkar till Lfc i metervågsteknik (GEC frekvensmodulerad, 2- och 5-kanal FDM) Provisoriska byggnader uppfördes (hyddor) och antenner monterades i stagade master.

Provnätet kompletterades med Siemens decimetervågslänk (RLX-51 och multiplex TM-3) till kapaciteten 23 kanaler (puls-tid-modulering och tidsdelningsmultiplex).

 

Nu byggdes torn som antennbärare. Antennerna för denna Siemens dm-länk var av typ linsantenn, stora tunga antenner, där linsen var uppbyggd med profilerade metallskivor, ställda i ett horn med kvadratisk öppning.

 

Denna länk byttes senare ut mot en liknande Siemenslänk RL-41, vilken med multiplex TM-4 gav en kapacitet på 60 kanaler.

 

Ytterligare ett provnät anordnades senare, detta på västkusten. Här byggdes med STC 6-kanal i "dubbel-FM" teknik, dvs. multiplex och radiomodulering med FM. En mycket bandbreddskrävande teknik.

 

Källa:

FMV publikationFörsvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät ett historiskt perspektiv.” pdf-format 2,5 MB

 

Sammanställt av Roland Persson AEF

Uppdaterat 2017-05-29

 

Hans Franzén, "Mr FFRL", ledde den tekniska utvecklingen och utbyggnaden av FFRL under 25 år. 1971 skrev han en översikt av FFRL som finns inskannad i pdf-format här.