Mätmetoder och Mätutrustningar för Markteleutrustningar

Senast uppdaterat 2021-05-20

 

Här sammanställs de artiklar som beskriver mätmetoder, instrument och mätutrustningar som använts inom de teknikområden som ingår i Marktelebegreppet, nämligen Teletransmission, Markradio och Markradar.

Artiklarna är skrivna av medlemmar i AEF som alla var aktiva under den snabba, tekniska utvecklingen inom markteleområdet.

 

INNEHÅLL

Allmänt

Marktele

Teknikområden

     Teletransmission

          Radiolänk

          Trådnät

    Markradio

         Inledning

         Mätteknik

    Markradar

 

Allmänt

Behov av instrument finns inom många verksamhetsområden såsom:

  • underhåll i fält

  • underhåll i verkstad

  • driftsättning av utrustningar

  • prov och försök

  • speciella utredningar

  • prototyp- och leveranskontroller

Här nedan beskrivs för varje teknikområde använda instrument och hur de används för att verifiera funktioner och kvalitet.

Många instrument används inom olika verksamheter och teknikområden. En gruppering har därför gjorts i tre grupper.

Marktele

Med Marktelemateriel avses telemateriel med tillhörande mekaniska utrustningar ingående i system avsedda för operativ/taktisk ledning och stridsledning/stridsverksamhet. Marktelematerielen kan vara fast installerad, transportabla, fordonsmonterade eller bärbara. Vanligen är denna materiel integrerad i övergripande system och spridda över ett stort geografiskt område.

 

Tekniska Order (TO) för Marktelemateriel  Vi har skannat ett stort antal Tekniska Order för Marktelemateriel. Vi har delat upp TO:na i sex grupper som vardera omfattar en tabell med klickbara länkar till respektive TO.

 

Frekvensband

Radiospektrum indelas i olika frekvensområden eller frekvensband.
Användning av frekvenser regleras av ITU Internationella Teleunionen som är huvudorgan för detta.

I Sverige regleras frekvensanvändningen av Post- och telestyrelsen.

 

Teknikområden

Inom respektive teknikområde beskrivs teknikutveckling, mätprinciper, mätmetoder, specialinstrument mm.
Vid beskrivning av användning av instrumenten prioriteras Grupp 3.

1. Teletransmission

Det allmänna begreppet för transmission är överföring.
Inom Försvarets Telenät, FTN har transmission varit uppdelat i radiolänk  och trådtransmission.
Inom Telub/Saab användes begreppet Teletransmission eftersom både radiolänk, trådtransmission och senare optofibertransmission ingick i verksamhetsområdet.
En annan anledning till att använda begreppet Teletransmission var att skilja oss från kraftöverföring och växellådor mm, som också använder begreppet transmission.   Informationen kan överföras antingen med radiolänk RL, på kabel och på senare år optosystem.

Mer om begreppet "Teletransmission" kan läsas här.

 

Det speciella med instrument för teletransmission

Nya mätinstrument utvecklas vanligen av företag som ser ett nytt behov på marknaden. Instruments egenskaper bestäms av tillverkaren, ibland efter konsultationer med potentiella kunder.
Inom transmissionsområdet gäller inte detta, då alla transmissionssystem från det mest primitiva till dagens världsomspännande system, har alla passerat nationsgränser.
Därmed följer en nödvändighet att centralt reglera, över nationsgränser, hur dessa system i detalj byggs upp, utvecklas och underhålls.
Därmed har mätmetoder, impedansnivåer, gränsvärden etc. som påverkar instrumentets egenskaper, till vissa delar varit reglerade i dessa internationella normer.

 

FMV beslutade på ett tidigt stadium att inte utveckla utrustningar utan använda COTS (Commercial Off-The-Shelf  = färdigköpt allmänt tillgänglig produkt). För COTS var det naturligt att använda en internationell standard från ITU.
Några länkar som kan vara av intresse:

Overview of ITU´s History

ITU Historical Timeline

1.1 Radiolänk

Mätteknik och instrumentbehov  Kort historik över Försvarets Fasta Radiolänknät, FFRL och teknikutvecklingen från 1960-talet fram till 1990 med några viktiga tekniksprång (milstolpar) som påverkat mättekniken.

 

Mätprinciper Radiolänk  

Sammanställning av mätgränssnitt och exempel på underhållsmätningar.

 

Underhållsmätning av radiolänksystem  

Sammanställning av mätparametrar i olika mätgränssnitt med exempel på använda instrument och mätuppkopplingar. Länkar till använda instrument, förklarande avsnitt i underhållsföreskrifter och annan litteratur.

 

Vågutbredningsmätningar 

Selektiv fädning var ett nytt begrepp som kom upp i samband med digitala radiolänkar med för den tiden höga kapaciteten.

Effekten av flervägsutbredning blir en direkt påverkan på HF-kanelen genom ett "dipp" i kanalen.

För att få bättre underlag för dimensionering av digitala radiolänkstråk beslöts att mätningar på olika frekvenser skulle genomföras, i första hand 2GHz (RL-44) och 7GHz (RL-83).

 

Vitbrusmätning för radiolänk För att förvissa sig om hur nätet klarar ökade kvalitetskrav och en ökande trafikbeläggningen används en metod som simulerar full belastning.  (pdf-dokument)

 

Digitalisering  Detta avsnitt beskriver händelser där "FFV-U" från början av 1970-talet medverkat i större eller mindre omfattning.

 

Utveckling av U-länk 75  

Artikel som beskriver övergången från förebyggande, tidsbundet underhåll till funktionsinriktat underhåll och som genomfördes 1978 i Försvarets Fasta Radiolänknät, FFRL.

 

Leverantörer av RL-instrument 

Sammanställning av de viktigaste leverantörerna av instrument speciella för radiolänkutrustningar. Länkar till de leverantörer som AEF har fördjupad information om.

1.2  Trådnät

Förbindelsemätningar i FTN  Sammanställning av generella förbindelsemätningar så som de beskrivs i dokumentet "Mätanvisningar för förbindelser i Försvarets Telenät från 1981" med hänvisningar till mätuppkopplingar och använda instrument.

 

Utdrag ur "Mätanvisningar för förbindelser i Försvarets Telenät från 1981"

 

Dataförbindelsemätningar  Sammanställning av generella dataförbindelsemätningar så som de beskrivs i dokumentet "Mätanvisningar för förbindelser i Försvarets Telenät från 1981"med hänvisningar till mätuppkopplingar och använda instrument.

 

Mätning på datatransmissionsförbindelse med DT-112 Exempel på mätning på förbindelse försedd med modemet DT-112. Modemet har kapaciteten 4800 bit/s och försett med en backkanal på 100 bit/s. Länkar till mätuppkopplingar och använda instrument.

2. Markradio

2.1 Inledning

Med Markradio menas sådan radioutrustning som är fast installerad, installerad i fordon eller som är portabel/bärbar. I begreppet markradio ingår till radioutrustningarna tillhörande manöverutrustningar, bandspelare, antennsystem mm.


Frekvensområdet som nyttjats för flygvapnets radio spänner från Långvåg (LV) 30 kHz till decimetervåg 1350 MHz.
Modulationssättet var först telegrafi, och är nu telefoni och olika sätt för datatrafik.


Markradiosystem definieras som funktionen från mikrofon/annan ingång till sändarantenn samt från mottagarantenn till hörtelefon/högtalare/display. De i en markradiofunktionkedja ingående utrustningarna kan vara installerade på åtskilda platser som kan vara godtyckliga platser inom landet. Informationen överförs i dylika fall över FTN (Försvarets Tele Nät)


I vissa radiosystem kan radio i flygplan eller annan utrustning ingå (ex. Styrdatasystemet, RAS-90/TARAS, LOPRA, Basradio).

 

Kort historik över försvarets markradio och teknikutvecklingen under 120 år med några viktiga tekniksprång (milstolpar).

2.2 Mätteknik

Systemmätningar Radio  Under de 120 år som försvarets radio funnits har mätinstrumentens utveckling varit en parallell funktion och en viktig förutsättning för radiosystemens utveckling.  Underhållet inom flygvapnet har  varierat från att först ha utgjorts av ren funktionskontroll från sändare till mottagare för att sedan, när mätinstrument blivit tillgängliga, utgöras av kontroll på de i radiosystemet ingående materielenheterna till att bli prestandakontroll av hela radiokedjan. När digitaltekniken började att införas på 70-talet kunde funktionskontroll utföras med inbyggda avkänningar för att några tiotal år senare utföras med datorstöd. Från att under mitten av 1900-talet ha utförts med en mängd lösa instrument kunde funktion och prestanda avläsas från centralt belägen plats.

 

Mätteknik Radio. Utvecklingen av instrument och mätmetoder på markradiosystem från 1920-talet fram till 1970-talet. Från enkla instrument till programmerbara multiinstrument.

Funktionstillsyn TLF-radio FYL  Exempel på mätningar på markradiosystem. Länkar till mätuppkopplingar och använda instrument.


Instrument använda inom Markradio   Förteckning över instrument som användes under åren. Listan gör inte anspråk på att vara komplett.


Leverantörer av Radioinstrument Lista som visar några av de större instrumentleverantörerna

3. Markradar

Funktionstillsyn PS-65  Sammanställning av mätparametrar i olika mätgränssnitt med exempel på använda instrument och mätuppkopplingar. Länkar till använda instrument och förklarande avsnitt i underhållsföreskriften.