Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

 

Boken behandlar telekrigföring mot främst luftvärnets spaningsradarstationer. Avsikten är att visa hur tekniken påverkar radartaktiken och ibland gränser för vad som kan vara taktiskt lämpligt.

Boken är avsedd för främst luftvärnets taktiska program, TAP, samt MHS termin 3–4, delar kan användas vid utbildning av befälselever. Boken ställer inga förkunskaper förutom gymnasieutbildning. Avsiktligt har förekomsten av matematiska uttryck minimerats.

Boken är framtagen av Försvarsmakten 2004.

 

Boken är på 440 sidor och har av praktiska skäl av AEF kapiteluppdelats enligt nedanstående klickbara innehållsförteckning.  

 

I kapitel 3 omnämns PS-90 och PS-91. Den som vill veta mer om dessa stationer hänvisas hit.

 

Förord, Innehåll och Inledning

Förord __________________________________________ 3

Innehåll _________________________________________  5

Inledning ________________________________________ 11

Informationsoperationer (IO) ......................................................... 11

Ledningskrigföring ......................................................................... 13

Telekrigföring .....................................................................  .......... 15

 

2. Historik ______________________________________ 17

Inledning ........................................................................................ 17

Riktningsbestämning ................................................................... 18

Passiv spaning ............................................................................. 18

Övrigt ............................................................................................. 18

Telemotmedel i insektsvärlden ................................................... 19

Tekniska motåtgärder .................................................................. 19

Taktiska motåtgärder ................................................................... 20

Första världskriget ........................................................................ 20

Andra världskriget ......................................................................... 20

Invasionen i Normandie ............................................................... 22

Teknik för störsändning under 1950-talet .................................. 25

Koreakriget ................................................................................... 26

Vietnamkriget ............................................................................... 27

Yom Kippurkriget 1973 ............................................................... 29

Bekaadalen 1982 och invasionen av Libanon ......................... 32

Gulfkriget ...................................................................................... 34

Luftförsvarssystemet Kari ............................................................ 34

Underrättelser ............................................................................... 35

Planen ........................................................................................... 36

Desert Storm................................................................................. 39

Elektronisk krigföring under Gulfkriget ..................................... 43

 

3. Radarlära ___________________________________ 45

Faktorer som påverkar radarns räckvidd ................................. 47

Antenn- och målhöjd ................................................................... 49

Konstruktionsprincip ................................................................... 50

Radarns arbetsprincip ................................................................ 51

Avståndsmätning ......................................................................... 51

Upptäcktssannolikhet .................................................................. 52

Radarantenner .............................................................................. 62

Helikopterkanal .............................................................................73

Faktorer som påverkar radarns prestanda .............................. 77

Störningar och falska radarekon................................................ 77

Blinda sektorer och falskekon beroende på reflektion i
närliggande objekt ...................................................................... 77

Sidolobsekon .............................................................................. 77

Andragångenrunt ekon (andrasvepsekon)............................... 77

Interferens ................................................................................... 78

Radarns funktion – PS-70 ......................................................... 79

Sändning ..................................................................................... 79

Mottagning ................................................................................... 80

Måldatasändaren – MDS .......................................................... 80

Funktion ....................................................................................... 82

Eldledningsradar......................................................................... 94

Fördjupning .................................................................................. 96

Elektromagnetiska vågor ........................................................... 96

Egenskaper hos elektromagnetiska vågor .............................. 98

Signalanalys .............................................................................. 105

Modulation och bandbredd ...................................................... 105

Amplitudmodulering (AM) ........................................................ 106

Frekvensmodulering (FM)......................................................... 113

 

4. Telekrigföring_________________________________ 121

Signalspaning .............................................................................. 121

Information från signalspaning ........................................  ......... 124

Riktningsbestämning och triangulering ..................................... 128

DDOA-mätning av dopplerskillnad ............................................ 135

Att kombinera flera lägesbestämningsmetoder ........................136

Prestanda ..................................................................................... 136

Slutsatser för luftvärnet .................................................................139

Signalsökande robotar ............................................................... 140

Målsökaren .................................................................................. 141

Banfas ...........................................................................................142

Slutfas/dykning .............................................................................143

Stridsdel .......................................................................................144

Användningsprinciper .................................................................144

Exempel på signalsökande robotar ......................................... 145

Exempel på SSARB-taktik ........................................................ 146

Robottyper ................................................................................... 149

Varnar- och motverkanssystem ..................................................156

Allmänt ......................................................................................... 156

Robotskottvarnare ...................................................................... 158

Laservarnare .............................................................................. 160

Radarvarnare ..............................................................................160

Signalspaning .............................................................................161

Åtgärdsval .................................................................................. 167

Motverkansutrustning ................................................................167

Antenner ..................................................................................... 169

Olika störmetoder ....................................................................... 172

Passiva störmetoder ................................................................... 172

Vad händer då en elektromagnetisk våg träffar ett föremål? .....191

Metoder att minska målarean ....................................................198

Aktiv radarabsorption- plasma stealth....................................... 205

Aktiva störmetoder ........................................................................ 209

Maskerande störning ................................................................... 214

Vilseledande störsändning ......................................................... 230

Störformer mot eldledningsradar ............................................... 242

Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) .............................. 263

 

5. Ledningsystem______________________________ 277

Nätverksbaserat försvar ..............................................................277

Kampen om snabbaste beslutscykeln .....................................277

RMA (Revolution in military affairs) .........................................278

Syftet med NBF ........................................................................... 280

Nätverk för vapenstyrning ......................................................... 281

Organisation ............................................................................... 283

Motmedel .................................................................................... 291

Civil teknik ................................................................................... 293

Utvecklingen av NBF ..................................................................293

Ledningssystemutveckling inom luftvärnet ............................... 295

Utformningen av taktiska ledningsverktyg ............................... 295

Utveckling av luftvärnets ledningsplatser ................................. 296

Hotbildsstudie 1990-talet .......................................................... 299

Ledning av luftvärnsförband ....................................................... 300

Samordning ................................................................................ 301

2003-års syn på Luftvärnsledning ............................................ 302

Luftvärnsunderrättelseområdeschef ........................................ 302

Begrepp vid sensorledning ....................................................... 305

Uppgifter att reglera vid sensorledning ................................... 306

Ledningsverktyg 2003 ................................................................307

UndE 23 (PS-23) och LvUndC .................................................313

Konceptet LvPlus ....................................................................... 320

Om ledning ................................................................................. 321

6. Taktik _______________________________________ 325

Faktorer som styr radartaktiken ..................................................325

Spaningshotet .............................................................................325

Telestörning ................................................................................ 326

Sammanfattning..........................................................................327

Att störa ett luftförsvar ................................................................. 327

Sensorkedjan .............................................................................. 328

”Home on jam” (HOJ) ..................................................................329

Att hitta den svaga punkten – förhindra systemkollaps ...........330

Orsaker till systemkollaps ......................................................... 331

Sammanfattning...........................................................................335

Några störtaktiska begrepp ....................................................... 336

Bakgrundsstörning ..................................................................... 336

Sammanfattning..........................................................................342

Medstörning (eskortstörning) ....................................................342

Egenstörning .............................................................................. 350

Förgrundsstörning ..................................................................... 353

Luftvärnsjägare............................................................................ 356

Allmänt ........................................................................................356

SEAD-utveckling i USA ............................................................357

SEAD i Europa ..........................................................................366

SEAD-utveckling i Ryssland* ...................................................367

Passiva spaningsmetoder ........................................................370

Signalspaning för luftvärnet ...................................................... 370

IR-spanare .................................................................................. 371

Akustisk helikopterdetektering ..................................................372

Skyddsåtgärder mot signalsökande robotar .......................... 372

Använda terrängen för att förbättra räckvidden .......................377

Minska sidoloberna ................................................................... 377

God geometrisk sikt kan ge sämre räckvidd ......................... 378

Krysspejling ................................................................................ 379

Störbäringar ............................................................................... 380

För- och nackdelar med passiv spaning ................................ 381

Att krysspejla rätt mål .................................................................383

Att pejla starkaste störsändaren............................................... 384

När blir egenstöraren starkare än medstöraren? ................... 386

Störsändare med variabel uteffekt ........................................... 387

Pejling av repeterstörare ............................................................ 387

Antal störbäringar vid ett flyganfall ........................................... 389

Det är inte säkert att en motståndare behöver störsända ...... 391

Sammanfattning.......................................................................... 392

Grupperingsgeometri och sändningstaktik ............................... 392

Radarsändning ........................................................................... 392

LuLIS som förvarning ..................................................................398

Alla former av förvarning ökar verkan ...................................... 399

Påverkbara störskyddsfunktioner i våra radarstationer ..........401

Frekvensväxling ......................................................................... 402

Brusvärde och minst störd frekvens......................................... 404

PRF-moder ................................................................................ 406

Passiv spaning ...........................................................................408

Pulslängd.................................................................................... 410

Stegdämpning ............................................................................411

Intermittent sändning .................................................................412

Sektorsändning. ........................................................................ 412

Konstant falskalarmeringsnivå – KFA* .................................. 414

Detekteringskanaler ................................................................. 417

Målfångning ............................................................................... 422

Sammanfattning......................................................................... 425

 

Bilagor

Bilaga 1. ______________________________________ 427

Bilaga 2. Engelskspråkiga begrepp och förkortningar____ 429

Källor ________________________________________ 436

Bildförteckning_________________________________ 438