Operativ Tidsperiod
 

 

                                            J35B/D                   J35D

                                    /--------------------/--------------/

     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Avioniksystem J35B och J35D                 Notis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J35B´ (prim)

J35B´ (prim)
 

 

 

J35D1
J35D1


J35B med 2 JRAK-kapslar och 2 RB24B
J35B med 2 JRAK-kapslar och 2 RB24B

J35D med 4 RB24
J35D med 4 RB24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avioniksystem J35B/D översikt

Avioniksystem J35B/D översikt

Större bild

 

 

J35B och J35D byggdes från början med en systemutformning för den planerade taktiken Direktanfall DA med jaktrobot försedd med radarmålsökare för alla väder.
Avvikelsen mellan versionerna avsåg inte avioniksystemen utan utgjordes endast skillnad i flygprestanda.

Ett svenskt robotprojekt avsett för DA avbröts och ersattes i dessa drakenversioner med ostryrda 7.5 cm Jaktraketer JRAK i kapsel (19 st).
Därmed uppfylldes ändå villkoret för att flygplanen skulle kunna bekämpa mål i alla anfallsriktningar, i alla väder och i mörker. Detta anfallssätt krävde en avsevärt förbättrad siktesradar och ett mer sofistikerat sikte.

Resultatet blev ett System J35B/D som tillsammans med Stridsledningssystemet STRIL 60 gjorde flygplanet till ett förstklassigt allvädersjaktflygplan för direktbekämpning av fientliga mål på mötande kurs och höga höjder.
Som alternativ kunde bekämpning ske i målets baksektor genom Hundkurveanfall HK med IR-jaktrobot RB24B eller Jaktkurveanfall JK med 7.5 cm JRAK eller 30 mm Automatkanoner AKAN .


Tillverkningsproblemen orsakade leveransförseningar av vissa delsystem ingående i flygplanets taktiska funktion.

Därför kom båda flygplanversionerna att under beteckningen J35B´(prim), J35D, delserie I och J35D1, delserie II levereras med ofullständiga avioniksystem.
J35B´ och J35D1 hade dock sådana prestanda, att de hade förmåga att uppträda som dagjaktflygplan med ett enkelt gyrosikte som riktmedel.

J35D, delserie I förrådsställdes tidigt för ombyggnad till S35E.

 

Avioniken i J35B´ omfattade vid leveransen 1962

 • Flyglägesinstrument        FLI-25

 • Flygradio                          FR-13

 • Navigeringsradar             PN-507

 • Styrautomat                      SA-51B (endast dämpning)

 • Reflexsikte                        S-4E/35

Avioniken i J35D delserie I och II omfattade vid leveransen 1963 resp 1964

 • Flyglägesinstrument          FLI-25

 • Datasystem typ 2               DS-2

  • Luftdataenhet                      LD-2

  • Datacentral                         DC-2

 • Flygradio                            FR-13

 • Flygradio                            FR-14 (reservradio)

 • Styrautomat                       SA-05B

 • Navigeringsradar               PN-594

 • Reflexsikte                         S-4E/35

Leveranser av J35D delserie III, som betecknades J35D2 samt J35B påbörjas 1964 och alla flygplan var då försedda med den från början planerade avioniken.


Avioniken i J35B och J35D2 omfattade vid leverans från 1964

 • Flyglägesinstrument    FLI-25

 • Datasystem typ 2         DS-2

  • Luftdataenhet               LD-2

  • Datacentral                   DC-2

 • Flygradio                       FR-13  (huvudradio)

 • Flygradio                       FR-14  (reservradio, datamottagare)

 • Navigeringsradar        PN-593

 • Styrautomat                 SA-51B (J35B, med styrnings-
                                                           funktion)

 • Styrautomat                 SA-05B (J35D, med Mach-
                                                            hållning)

 • Styrdataomvandlare   FD-10

 • IK-Radar                      PN-793

 • Siktesradar                 PS-03

 • Radarsikte                  S-7A-2

  • Skjutgränsberäknare B     L5 (för RB24B)

 J35D1 kompletteras efterhand med den taktiska avioniken vid Centrala Verkstaden i Västerås CVV och F10 i Ängelholm och fick därefter J35D2-standard, varefter samtliga flygplan fick benämningen J35D.

 

I de olika utrustningarna och främst i DC-2 skedde de uppdragsanpassade funktionerna och de olika systemen var sammankopplade med DC-2 och med varandra genom flygplanets omfattande elkablage.

 

Efter hand tillkom eller moderniserades vissa delsystem.

 

Den nya och ändrade avioniken omfattade i J35B och J35D 1969-70 

 • Flygradio                          FR-21B (ersatte FR-14)

 • Bandinspelare                  FB-2

 • Stallvarningssystem         SVS

 Avioniksystemet i Fpl J35B hade efter dessa ändringar och förnyelser slutligen nått sin planerade utformning som ett optimalt integrerat avioniksystem.

 

Efter hand tillkom eller moderniserades ytterligare vissa delsystem i J35D. 

 

Den nya och ändrade avioniken i J35D 1973-74

 • Datakanalväljare   ME-2 (datakanalväljare FR-21B)

 • Signalanalysator   ME-2/FR-21B (styrdatakanaler)

 • Styrautomat          SA-05C (med Höjd-hållning,
                                              ersatte Mach-hållning)

Den nya avioniken i J35D från 1976 

 • Flygradio                   FR-21/-21B (ersatte FR-13/-21B)

 • Markteleförstärkare  STRIL/MEK (startorder och
                                                               service)

Avioniksystemet i flygplan J35D hade efter dessa ändringar och förnyelser nått sin slutliga utformning som ett optimalt integrerat avioniksystem.

 

Avioniksystem J35B och J35D översikt. 

 • DC-2 var en analog datacentral som medverkade med olika beräkningar, omvandlingar och anpassningar av styrinformation från STRIL och det egna  navigeringssystemet till egna och andra systems indikatorer. Vidare utfördes logiska omkopplingar i ett stort antal av flygplanets avionikfunktioner.

 • Styrdataomvandlaren FD-10 detekterade och omvandlade den via datamottagare FR-14 och senare FR-21B mottagna digitala styrinformationen från STRIL till analog form för bearbetning i datacentralen.

 • Primärdatautrustningen LD-2 mätte och bearbetade luftdatastorheter som höjd, fart, machtal, ytterlufttemperatur och anfallsvinkel samt lämnade information om dessa parametrar till indikatorer och andra abonnerande system.

 • Navigeringsutrustningen PN-594 mätte och presenterade tillsammans med DC-2 flygplanets position i förhållande till navigeringsfyrar och landningsbanor.

 • Flyglägesinstrument FLI-25 överförde information till  indikatorer och andra abonnerande system om flygplanets attityd i tipp, roll och kurs.

 • Radar PS-03 ingick i Målinmätningssystemet MIS för olika typer av luftmål och lämnade referensuppgifter om målvinklar och målavstånd till siktet.

 • Kommunikationsutrustningen bestod av FR-13/-14 och senare FR-13/-21B och ännu senare FR-21/-21B i J35D samt taktisk igenkänningsradar IK PN-793.
  Flygradion hade dubbla system dels för säkerhet och dels för separat kommunikation och samtidig datamottagning från STRIL (stridsledning). Datakanalväljare ME-2 och Signalanalysator FR-21 medgav automatisk bästa kanalval för styrdata från STRIL. IK-utrustningen hade enbart svarsfunktion.

 • Styrautomaterna SA-51B i J35B och SA-05B och senare SA-05C i J35D förbättrade flygplanets flygegenskaper samt hade hållfunktioner för attityderna tipp, roll och kurs samt i J35D även machtal som senare utbyttes till flyghöjd. Stallvarningssystemet, SVS ökade flygsäkerheten vid taktisk flygning.

 • Beväpningssystemet med sikte S-7A-2 och skjutgränsberäknare L5 möjliggjorde val, och oavsett flygfall noggrann inriktning och preparering av jaktraketer och robotar samt avfyring av valda vapen och nödskjutning eller nödfällning av yttre vapenlast.

 • Reservinstrumenten presenterade flygdata oberoende av ordinarie system.

En beskrivning av flygförarens upplevelser och arbete under ett jaktuppdrag där avioniksystemet arbetade fullt ut i alla sina delsystem kan studeras i artikeln J35BD Krigsfunktion

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-05-06

 

Källor:

 • Beskrivning J35B/D del 1 o 2

 • SFI Beskrivning och handhavande J35D

 • Flygteknik under 100 år, SMR förlag 2003

 • System 35 Draken, av Gunnar Lindqvist.
  (pdf-fil, 2,2MB)