Operativ Tidsperiod
 

 

 

Avioniksystem J35F och J35J                   Notis 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J35F1 med 2 RB27 och 2 RB28
J35F1 med 2 RB27
och 2 RB28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J35F2 med 2 RB27 och 2 RB28
J35F2 med 2 RB27
och 2 RB28

J35F, som i sin systemutformning byggde på J35D, utformades för den nya taktiken med Direktanfall DA. För J35F gällde dock anfall med radar och IR- robotarna RB27 och RB28. Detta krävde en förbättrad flygradar, och ett nytt sikte och dessutom Robothjälpapparater.

1952 ingicks ett avtal om teknologiskt utbyte mellan Sverige och USA. Under slutet av 1950-talet och efter segslitna förhandlingar med United States Air Force, USAF, lyckades flygvapnet anskaffa jaktrobotar av Falcon-typ från Huges Aerocraft Company, HAC.
Robotarna var av två versioner, en HAC M55 med radarmålsökare, i flygvapnet benämnd RB27 och en HAC M58 med IR-målsökare benämnd RB28.

Robotarnas målsökarkapacitet medförde att direktanfall kunde genomföras från alla riktningar med RB27 och i målets baksektor upp till 100 grader tvärs målbanan med RB28. Robotarna licenstillverkades av LM Eriksson LME, Bofors, och Saab. För inriktning av robotarna utvecklades ett radarsikte av Saab och en siktesradar av LME för målinmätning och målbelysning för RB27. För robotslavning och preparering licenstillverkades RB-hjälpapparater av LME och Saab.

Som alternativ kunde bekämpning ske i målets baksektor med Hundkurveanfall HK med IR-jaktrobot RB24B eller med Jaktkurveanfall JK med 30 mm Automatkanoner AKAN .

Resultatet blev ett System J35F som tillsammans med Stridsledningssystemet STRIL 60 utgjorde ett av Europas mest avancerade allvädersjaktflygplan vid denna tid.

J35F1 den första delversionen av J35F levererades komplett med avionik enligt plan.

 

Avioniken i J35F1 omfattade vid leveransen 1966

 • Flyglägesinstrument           FLI-27

 • Datasystem typ 2               DS2

   - Luftdataenhet                      LD 2

   - Datacentra                          DC 2

 • Flygradio                            FR-17 (huvudradio)

 • Flygradio                            FR-16 (reservradio)

 • Flygradio                            Frm-15 (datamottagare)

 • Bandinspelare                   FB-2

 • Navigeringsradar              PN-594

 • Styrautomat                       SA-05B

 • Styrdataomvandlare         FD-11

 • IK-Radar                            PN-793

 • Siktesradar                       PS-01

 • Radarsikte                        S-7B3

 • Robothjälpapparater        RB27 / RB28

J35F2, den andra delserien av J35F blev försedda med en IR-spanare till vilken siktesradarn och siktet anpassades och fick därmed nya beteckningar. IR-spanaren förbättrade målinmätningssystemets förmåga att följa mål på lägre höjder och vid radarstörning.
 

Kompletterad avionik i J35F2 vid leveransen 1967

 • IR-spanare                    71N

 • Siktesradar                   PS-011

 • Radarsikte                    S-7B31

I de olika utrustningarna och främst i DC-2 skedde de uppdragsanpassade funktionerna. De olika systemen var sammankopplade med DC-2 och i viss mån med varandra genom flygplanets omfattande elkablage.

Efter hand tillkom eller moderniserades vissa system.

Ändrad avionik i J35F från 1967

 • Flygradio                FR-21/-21B (ersatte FR-17/-16/-15)

Ny avionik i J35F från 1970

 • Stallvarningssystem         SVS

Ändrad avionik i J35F från 1974

 • Styrautomat                    SA-05C

Ny och ändrad avionik i J35F från 1976

 • Flygradio                     FR-28 (ersatte FR-21
                                                    som huvudradio)

 • Manöverenhet 1         ME-1 (huvudradion FR-28)

 • Manöverenhet 3         ME-3 (reservradion FR-21)

 • Manöverenhet 2         ME-2 (datakanalväljare FR-21)

 • Signalanalysator        ME-2/FR-21 (styrdatakanaler)

 • Markteleförstärkare   STRIL/MEK (startorder
                                                            och service)

Ändrad avionik i J35F från 1983

 

 

J35J med 2 RB24J och 2 RB 27 samt 2 FT
J35J med 2 RB24J
och 2 RB 27 samt 2 FT

 

 

 

 

 

 

 

Avioniksystem J35F och J35J översikt
Avioniksystem J35F och J35J översikt
Större bild

Avioniksystemet i J35F hade nu nått sin slutliga utformning med ett optimalt integrerat avioniksystem.

 

             FPL35 fick sitt slutliga utförande med J35J.

 

Denna version var en modernisering av J35F2 och förutom två nya robotbalklägen för RB24J och större bränslekapacitet tillkom eller ändrades även vissa delsystem. 

 

Nya eller ändrade avioniksystem i J35J omfattade 1987 

 • Flyglägesinstrument    Typ 35

   -  Gyroplattform                FLI-35

   -   Elektronikenhet            FLI-35  (inkl dator för nav)

 • Luftdataenhet               LD-8 (digital)

 • IK radar                         IKS-transponder

 • SSR-transponder        PN-837

 • Bandinspelare             FB-7

 • CCD-kamera              RKA-51 (för S-7B31 gyrosiktet)

 • Videobandspelare     VB-1 (för RKA-51)

 • Siktesradar                 PS-01/011 (modifiering Hawee II)

 • Radarsikte                  S-7B31 (modifiering Hawee II)

 •  IR-spanare                  71N (ny termisk kylmaskin)

 • Vapenvalslogik           För RB24/RB27/RB28

Avioniksystem J35F och J35J översikt 

 • Datacentralen DC-2 var av analog typ som medverkade med olika beräkningar, omvandlingar och anpassningar av styrinformationer från STRIL och det egna navigeringssystemet till egna och andra systems indikatorer. Vidare utfördes logiska omkopplingar i ett stort antal av flygplanets avionikfunktioner.

 • Styrdataomvandlaren FD-11 detekterade och omvandlade den, via datamottagare FR-16 och senare FR-21B, mottagna digitala styrinformationen från STRIL till analog form för bearbetning i datacentralen.

 • Primärdatautrustningen LD-2 och i J35J LD-8 mätte och bearbetade luftdatastorheter som höjd, fart, machtal och ytterlufttemperatur samt överfördes dessa parametrar till indikatorer och andra abonnerande system.

 • Navigeringsutrustningen PN-594 mätte tillsammans med DC-2 flygplanets position i förhållande till navigeringsfyrar och landningsbaser.

 • Flyglägesinstrument FLI-25 och i J35J FLI-35 visade på indikatorer samt lämnade uppgift till andra abonnerande system om flygplanets attityd i tipp, roll och kurs.

 • Radar PS-01/011 och i J35F2 och J35J IR-spanare 71N ingick i målinmätningssystemet MIS mot olika typer av luftmål. PS-01/011 lämnade även referensuppgifter om målvinkel, målavstånd samt sändarfrekvens till RB-hjälpapparaterna samt verkade som belysningssändare för jaktrobot RB27.

 • Kommunikationsutrustningen bestod av FR-17/-16, senare FR-21/-21B och ännu senare FR-28/-21B samt taktisk igenkänningsradar IK PN-793 och i J35J civil SSR-transponder PN-837. Flygradion hade dubbla system dels för säkerhet och dels för separat kommunikation och samtidig STRIL- (stridsledning) datamottagning. Datakanalväljare ME-2 och Signalanalysator FR-21 medgav automatisk bästa kanalval för styrdata från STRIL. IK-utrustningen hade enbart svarsfunktion liksom SSR, den senare ökade flygsäkerheten i civila flygtrafiken.

 • Styrautomat SA-05B och senare SA-05C förbättrade flygplanets flygegenskaper samt hade hållfunktioner för attityd och mach samt senare för höjd. SVS förbättrade flygsäkerheten vid taktiskt flygning.

 • Beväpningssystemet med radarsikte S-7B3/31 möjliggjorde val, och oavsett flygfall, noggrann inriktning av alla vapen, preparering av robotar samt avfyring av valda vapen och nödskjutning eller nödfällning av yttre vapenlast.

 • Reservinstrumenten presenterade flygdata oberoende av ordinarie system

En beskrivning av flygförarens upplevelser och arbete under ett jaktuppdrag där avioniksystemet arbetade fullt ut i alla sina delsystem kan studeras i artikeln J35F Krigsfunktion respektive J35J Krigsfunktion.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-05-06

 

Källor:

Beskrivning J35F del 1/2, Beskrivning J35J del 1/3

SFI Beskrivning och handhavande J35F/J

System 35 Draken, av Gunnar Lindqvist