Artiklar och notiser under "Omvärlden"

Uppdaterad 2017-02-21
 

 
 

 

 

 

 1945

 • Jaltakonferensen 
  Den 4-11 februari 1945 hölls på Jalta i Sovjetunionen en konferens mellan andra världskrigets segrarmakter företrädda av Stalin, Roosevelt och Churchill.

 • Potsdamkonferensen
  Beslut om ett Europa efter Tysklands kapitulation. Förväntningar om en gemensam framtid. Övergår till allmän misstro, till sist fientlighet.

 • Igor Gouzenko
  KGB-officer, Ottawa, Kanada. Hoppade av till väst 1945 med dokumenterade bevis på en omfattande sovjetisk underlättelseoffensiv i Nordamerika.

 • Turkiets relation med Sovjetunionen
  Den sovjetiska Svarta Havsflottan måste passera turkiskt territorium för att nå Medelhavet. Sovjet kräver fri passage och att få bygga baser i Turkiet.

 • Whittaker Chambers 
  Sovjetisk agent för GRU, medlem i amerikanska kommunistpartiet hoppade av 1938. Redaktör för Time Magazine, antikommunist. FBI:s huvudvittne

 • Elizabeth Bentley  
  Medlem i amerikanska kommunistpartiet. Ansvarade självständigt för spionringar, rapporterade till KGB. Hoppade av 1945, informatör till FBI.

 • Sovjetisk ockupation av Bornholm 1945
  Bornholm tillsammans med övriga Danmark blev befriat den 4 maj 1945 genom Tysklands kapitulation. Problemet för Bornholms del var att ön var central för tyskarnas tillbakadragande av trupper sjövägen från östfronten till västra Tyskland. Sovjet ansåg därför att de tyska trupperna skulle kapitulera för Sovjetunionen.

 

 

 

 

 

 

Avväpnade tyska trupper marscherar mot hamnen i genom det bombade Rönne


 

 

 1946

 • George Kennans långa telegram 
  Synen på Sovjetunionen förändras i USA.

 • Järnridån 
  En politisk, militär och ideologisk barriär genom Europa. Ordet myntas av Churchill 1946.

 • Järnridån. Den norra delen, en järnridå till havs
  Östersjön, fredens hav eller en vallgrav mellan öst och väst?

 • Grekiskt inbördeskrig 
  Uppfattades som sovjetiskt expansionsförsök. Segern för den antikommunistiska armén uppnåddes genom ekonomiskt och militärt stöd från USA.

 • Baltutlämningen 
  I januari 1946 utlämnades 146 baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen.

 • Venona
  Venona signalspaningsprojekt avslöjade omfattande spioneri av Sovjet i USA, ofta med hjälp av amerikanska kommunister inom USA:s statsförvaltning och industri.

 

 

 

Järnridån


 

 

 1947

 • Irankonflikten
  Sovjetiskt försök att expandera i mellanöstern. Bryter avtal om trupptillbakadragande från Iran. Våldsam amerikansk reaktion, tvingar Stalin att dra tillbaka trupperna.

 • Trumandoktrinen 
  Doktrin offentliggjord av USA:s president Truman den 12 mars 1947 i ett tal till kongressen.

 • Marshallplanen
  Amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA: s utrikesminister Georg Marshall juni 1947.

 • Kominform 
  Kommunistiska Informationsbyrån, bildades den 22 september 1947 vid en konferens ledd av Andrej Zjdanov nära förtrogen med Stalin.

 • NSC  
  USA: s nationella säkerhetsråd NSC, bildas 1947. Amerikanskt regeringsorgan inrättat som ett rådgivande organ i främst utrikes- försvars- och säkerhetsfrågor.

 • Den norra delen av järnridån. 
  Polsk kommunistisk regering installeras efter ”allmänna val” i januari. Med sovjetiseringen av Polen, fullföljs
  den norra delen av järnridån.

 • Svensk registrering av kommunister 
  Rädsla för att svenska kommunister skulle sluta upp på fiendens sida vid ett sovjetiskt anfall på Sverige. Det röda hotet. 

 

 

Marshallplanen

 

 

 

 1948

 • VSB-avtalet  
  VSB-avtalet mellan
  Finland och Sovjetunionen var grunden för ländernas relationer åren 1948-1992. Direkt sovjetisk inblandning i Finlands inrikespolitik

 • Kalla kriget 
  Konflikt mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna och då främst Sovjetunionen.

 • Pragkuppen 
  Kommunisternas maktövertagande i Tjeckoslovakien 1948.

 • Berlinblockaden 
  Berlinblockaden inleds 1948 och var den första allvarliga konflikten mellan blocken under det kalla kriget.

 • Alger Hiss 
  Hög amerikansk diplomat vid utrikesdepartementet och presidentrådgivare.1948 anklagad för spioneri för Sovjet, fälldes för mened 1950.

 

 

Luftbro till Berlin

 

 

  1949

 • Tysklands delning 
  Från fyra ockupationszoner 1945, till två självständiga stater 1949 separerade av järnridån med Berlin i Östtyskland, delat av Berlinmuren.

 • Atlantpakten 
  Fördrag slutet den 4 april 1949 mellan Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

 • Nu gäller det livet
  Ett tidsdokument i tidningen Se från 1949. Läs om svensk utrikes- och försvarspolitik riktad till mannen på gatan i februari 1949 –  för 60 år sedan.

 

 

 

 

Folkupproret i Berlin

 

 1950-talet

 • CoCom
  Kommitté för exportstyrning, som skulle hindra att länder under sovjetiskt inflytande och Folkrepubliken Kina fick tillgång till modern teknologi.

 • Den strategiska utvecklingen i Östersjön efter 1945
  Andra världskriget medförde genom det ryska framträngandet vid Östersjöns östra och södra strand en betydelsefull förskjutning i det militärpolitiska läget inom östersjöområdet.
  Ur Svensk Tidskrift 1954

 • NSC-68  
  Definierar USA:s roll och beskriver den hotbild mot den fria världen, som USA ansåg föreligga 1950. Angav därmed förutsättningarna för det kalla kriget.

 • Catalinanedskjutningen 
  DC3 från flygvapnet försvinner 13 juni 1952 över Östersjön. Sjöräddningsplan TP47 Catalina skjuts ner av sovjetiskt jaktflyg.

 • Folkupproret i Berlin 
  Folkupproret i Berlin juni 1953.
  Sovjetiska trupper dödar demonstrerande arbetare.

 • Warzawapakten 
  Militärallians, bildad 1955, byggt på ett fördrag om ”vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd”.

 • Österrike 
  Med tvång införlivat med Nazityskland 1938, ockuperades av sovjetiska trupper våren 1945. Först 1955 accepterade Sovjet ett enat neutralt Österrike

 • Ungernkrisen 
  Efter flera Sovjetiska ingripanden i den Ungerska inrikespolitiken krävdes i gatudemonstrationer den 23 oktober 1956, att den av Sovjet avskedade Imre Nagy skulle återinsättas som regeringschef.

 • Gaitherrapporten 
  Uppskjutningen av Sputnik den 4 oktober 1957 överraskade en hel värld och inte minst USA:s befolkning. I USA tillsatte den republikanske presidenten Eisenhower omedelbart en kommitté under ledning av Rowan Gaither.

 

 

 

Mig 15

 

 

 

 

Pragvåren

 1960-talet

 • Säkerhetsgaranti för Sverige 
  I händelse av en sovjetisk aggression mot Sverige skulle USA med militära medel understödja Sveriges försvar.

 • Berlinmuren 
  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Väst- och Östberlin. Byggandet påbörjades den 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 • Kubakrisen 
  En mycket allvarlig politisk kris mellan Sovjetunionen och USA 1962. Krisen hotade att utösa ett tredje världskrig.

 • Brezjnevdoktrinen 
  De socialistiska ländernas internationella förpliktelser publiceras i Pravda 24 september 1968.

 • Pragvåren 
  Händelser i Tjeckoslovakien våren 1968

 

Berlinmuren

 

 

 

Kubakrisen

 


Finlandiahuset i Helsingfors

 

 

 

 

 

SS20

  1970-talet

 • Helsingforsavtalet 1975
  Genom att sovjetunionen i ett internationellt avtal, som dessutom publicerades i partiorganet Pravda, tvingades följa Helsingforsavtalets formulering om ”Respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive frihet för tankar, samvete, religion eller tro” påbörjades en okontrollerbar process inom sovjetimperiet som skulle bidra till dess upplösning.

 • KGB ingriper på internationellt vatten
  Bordar dansk fiskebåt, tillfångatar flykting. Den 8 september 1972 upphanns den danska fiskebåten "Windy Luck" 35 sjömil från den svenska kusten, av en liten motorbåt. Den ensamme mannen i båten talade bruten tyska och engelska och försäkrade sig om att båten inte var "kommunistisk".

 • Sovjetisk medeldistansrobot  
  Med medeldistansrobot SS20 fick Sovjet förmågan att neutralisera Natos taktiska kärnvapen. Nato svarar med utplacering av nya robottyper. Kalla kriget hettar till.

 

 

 

 

 

 

Fiskebåt på fredens hav

  

 

Muren faller
 

  1980-talet

 • U137 
  Kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt U137 går på grund i Karlskronas inre skärgård, anger felnavigering. Misstänkt spionuppdrag, internationell uppståndelse.

 • Natoövningen Able Archer 83
  Denna stabsövning var nära att utlösa ett kärnvapenkrig. USA under Reagan med stort självförtroende missuppfattas av en misstänksam och åldrande ledning i Sovjetunionens.

 

 

U137 på grund i Karlskrona skärgård 1981