Tidslinje Omvärld 1945-1990

Denna tidslinje tar upp händelser i vår omvärld som vid tidpunkten, kunde påverka Sveriges säkerhetspolitiska situation och därmed den hotbild som allmänt uppfattades.
Nationella händelser tas också upp för att i någon mån återspegla stämningsläget i Sverige under kalla kriget.
Försvarets resurstilldelning styrdes i hög grad av detta stämningsläge.

Uppdaterad 2021-10-26

1945-1949

 

Hoppa till:
 1950 - 1959
 1960 - 1969
 1970 - 1979
 1980 - 1989

 

Under dessa 5 år förbyttes hoppet om en långvarig fred i Europa till insikten om att Europa nu blivit delat av en järnridå mellan två maktblock med kärnvapen. Det kommunistiska Östeuropa och de västeuropeiska länderna. Pragkuppen chockar en hel värld. Stor osäkerhet om Sovjets avsikter.
Fullständig omläggning av USA:s utrikespolitik.

Polariseringen väst och öst fixeras.
Sverige i händelsernas centrum med en kärnvapenförsedd stormakt med uppenbara expansionsplaner som nära granne.
Moderniseringen av det svenska försvaret prioriteras
.

 

Fred!

Fred!

 

Atombombstest
Atombombstest


Järnridån

Järnridån


Baltutlämningen
Baltutlämningen
 

Marshallplanen 1947

 

 


Luftbron till Berlin
Luftbron till Berlin


J29 Tunnan
J29 Tunnan

 

Nato
Nato
 

 

 

Kinesiska Folkrepublikens flagga

Kinesiska Folkrepublikens flagga

 

 

 

1945

 • Jaltakonferensen mellan Ryssland USA och Storbritannien. Ömsesidigt tvivel. Detta lägger grunden till kalla kriget

 • Vapenstilleståndet i Finland övervakas av en allierad kontrollkommission under rysk ledning med 160 medlemmar varav 144 från Sovjetunionen.

 • Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg arresteras av sovjetiska trupper i Budapest. Försvinner i det sovjetiska fängelsesystemet.

 • Potsdamkonferensen med två nya deltagare, president Harry Truman, premiärminister Clement Attlee. Stalin står fast vid sin strategi för Sovjets position i Europa.

 • I Kanada en KGB officer, Igor Gouzenko hoppar av med bevis på omfattande sovjetiskt spionage i Nordamerika.

 • Sovjetunionen ställer krav på Turkiet beträffande Bosporen.

 • Två amerikanska medborgare som varit sovjetspioner hoppar av i USA. FBI förhör Whittaker Chambers och Elisabeth Bentley

 •   Bornholm ockuperas av sovjetiska trupper. Planer fanns för landsättning av svenska stridskrafter. Den sovjetiska ockupationen av Östersjöns östra och södra strand innebar en viktig förskjutning i det militärpolitiska läget i Sveriges närområde.
   

1946

 • George Kennans långa telegram till amerikanska UD. Telegrammet fick ett avgörande inflytande på USA:s utrikespolitik under kalla kriget.
 • Ordet Järnridå, används av Winston Churchill vid ett tal i USA som ett begrepp för ett delat Europa
 • Kommunistisk expansion på Balkan. Inbördeskrig i  Grekland.
 • Baltutlämningen. Internerade balter, som flytt till Sverige 1944, överlämnades till Sovjet. Landsomfattande protester.
 • Det första Venonatelegrammet dekrypterat. Avslöjar att sovjetiska spioner trängt in i USA:s topphemliga atombombsprojekt
 • Stalin förklarar i sitt tal om “två läger” att kommunism och kapitalism är oförenliga och oförsonliga. Därför är det omöjligt för Sovjet och väst att samexistera
 • Irankonflikten. Sovjet vägrar att dra tillbaka ockupationstrupper från Iran. Skarp reaktion från USA

 • Den amerikanska 6:e flottan stationeras på obestämd tid i östra Medelhavet
 • Kommunistpartiet i Rumänien vinner vid ett ”kontrollerat fritt val”
 • Sverige ingår i en "underrättelseallians" med västmakterna med spetsen riktad mot Sovjetunionen. Denna bestod bland annat av ett samarbete och utbyte av signalspaningsinformation med det amerikanska europahögkvarteret, senare EUCOM, och dess underrättelsecentral i Wiesbaden.
  Detta blev inledningen till ett förtroendefullt samarbete som varade under hela kalla kriget.
  Undéns tredje väg
  United States European Command
   

1947

 • Storbritannien meddelar USA att de inte längre har ekonomiska resurser för att försvara sina intressen på Balkan. Alarmerande för USA då Grekland och Turkiet är betydelsefulla länder i USA:s nya utrikespolitik.
 • Trumandoktrinen. Amerikanskt stöd till fria nationer som vill ha bistånd mot inre beväpnade minoriteter eller yttre krafters försök att vinna herravälde.
 • Marshallplanen. Ekonomiskt stöd från USA för återuppbyggnad av Europa. Sovjet ser planen som ett hot och påverkar de östeuropeiska staterna att inte delta. Även Finland påverkas att inte delta.
 • Kominform bildas på sovjetiskt initiativ, som en reaktion på Marshallplanen, för att öka Moskvas kontroll över Europas kommunistpartier.
 • Total omläggning av USA:s ockupationspolitik i Tyskland. Nu med inriktningen att återuppbygga den tyska ekonomin, då ett ordnat och välmående Europa ansågs vara beroende av ett stabilt och produktivt Tyskland
 • Parisfreden. Fredsfördraget slöts mellan segrarmakterna och de mindre staterna, på den förlorande sidan i andra världskriget.
 • Finland döms att betala ett krigsskadestånd på
  $300 000 till Sovjetunionen, frånträda ca 10 % av sitt landområde och acceptera begränsningar för krigsmakten till dess storlek och beväpning.
 • President Truman skapar ett nationellt säkerhetsråd NSC.

 • Polsk kommunistisk regering installeras efter ”allmänna val” i januari. Med sovjetiseringen av Polen, fullföljs den norra delen, av järnridån

 • Registrering av svenska kommunister återupptas. Kommunistskräcken sprider sig i Sverige och övriga Europa

 • En koalition ledd av kommunister får majoritet vid ”kontrollerade fria val” i Ungern
   

1948

 • På Stalins initiativ ingår Finland ett fördrag med Sovjetunionen om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd. VSB-fördraget. Sverige följer uppmärksamt utvecklingen.
 • Ordet kalla kriget myntas. Ideologiska och maktpolitiska motsättningar mellan segrarmakterna leder till ett kallt krig, med ömsesidigt hot om ett kärnvapenkrig med gemensam ödeläggelse.
 • Pragkuppen, Tjeckoslovakien blir genom en statskupp, en kommunistisk folkdemokrati.
 • Det italienska valet två månader efter Pragkuppen oroar västmakterna. CIA engageras på NSC uppdrag med ekonomiskt stöd, med mera, till kristdemokraterna
  De kommunistiska grupperingarna besegras.
 • Berlinblockaden inleds. Sovjet blockerar all landtrafik genom den sovjetiska zonen till Berlin. Åtgärden avser att tvinga västmakterna att lämna Berlin.
  Berlins befolkning försörjs med allt, via en luftbro under elva månader.
 • Klaus Fuchs, som var en nyckelperson vid utvecklingen av USA:s kärnvapen, överlämnar till sin sovjetiske kontaktman i London ytterst värdefulla rapporter om såväl de teoretiska förutsättningarna för kärnvapen som experimentella resultat.
 • 1948 års försvarsutredning föreslår, med hänsyn till den förändrade hotbilden, kraftigt ökade försvarsutgifter. Flygvapnet prioriteras, det svenska jetflygplanet J29 Tunnan provflygs.
 • Alger Hiss anklagas för att ha varit sovjetisk spion.  Fälldes senare för mened till fem års fängelse.
   

1949

 • Förbundsrepubliken Västtyskland bildas genom sammanslagning av västmakternas zoner.
 • Atlantpakten, Nato, bildas för kollektivt försvar mot de stora sovjetiska arméerna i Östeuropa.
 • Berlinblockaden upphävs. Stor prestigeförlust för Sovjetunionen
 • Östtyskland, DDR bildas.
 • I Kina segrar kommunisterna i inbördeskriget, under ledning av Mao Zedong. Den Kinesiska Folkrepubliken utropas.
 • Sovjet testar sin första atombomb flera år före vad USA hade uppskattat vara möjligt. Snabbt resultat genom tillgång av vital information från USA. Förändrar i ett slag maktbalansen i Europa.
 • Den svenska planen för ett nordiskt försvarsförbund inte längre aktuellt när Norge och Danmark medlemskap i Nato.
  Stort misslyckande för den svenska försvarspolitiken som förtroendeskapande politik, med utrikesminister Unden som pådrivande
   

1950-1959

 

Under detta årtionde skärps motsättningarna mellan blocken bland annat genom Koreakriget och Sovjets makt­demonstration i Berlin och Ungern. Kärnvapenkrig upplevdes som ett reellt hot.

Nedskjutningarna av svenska obeväpnade flygplan, parat med sovjetiskt spionage mot Sverige, påverkade i hög grad det inhemska opinionsläget.
Uppbyggnaden av det svenska försvaret påskyndas, speciellt luftförsvaret.
I början av detta årtionde övergick det sovjetiska flygvapnets radiokommunikation från kortvåg till UKV-området 100-150MHz med dess kortare räckvidd. Därmed ökade Östersjön i betydelse för signalspaning. Sveriges geografiska läge fick ökat strategiskt värde.

 

Koreakrigets förlopp
Större bild
 

Kinesisk propagandaaffisch

Kinesisk propagandaaffisch.
Kinesiska och sovjetiska marinstyrkor i förening


Signalspaningsplan USAF
Signalspaningsplan USAF

Catalinan efter nödlandningen
Catalinan efter nödlandningen


Expressens löpsedel
 

Catalinan efter nödlandningen
Folkuppror i Östberlin 
 


Stillestånd på Koreahalvön

Stillestånd på Koreahalvön

 

 

Dominoteorin

Dominoteorin
 

 

NATO och Warszawapakten
NATO och Warszawapakten

 

 

Ungern 1956
Ungern 1956

 

 

Terrorbalans

Terrorbalans

 

Chrusjtjov sovjets nya ledare

 

Sputnik
Sputnik
 

Vi ber om mat

Polen - Vi ber om mat

 

Thor robot under transportFidel Castro
Fidel Castro

 

 

 

 

1950

 • Koreakriget bryter ut. Nordkorea anfaller, senare med kinesisk hjälp, Sydkorea stöds av FN-trupper under USA:s ledning. Sverige deltar med ett fältsjukhus.
 • Kina och Sovjetunionen ingår en 30-årig vänskapspakt vars innehåll motsvarar Nato-fördraget
 • CoCom inleder arbetet med att förhindra export av strategiska produkter till kommunistländer.
 • Klaus Fuchs fälld för spioneri för Sovjet. Avslöjade amerikanska atomhemligheter.
 • Amerikansk signalspaningsplan P4Y-2 Privateer med tio mans besättning skjuts ned över internationellt vatten av sovjetiskt flyg utanför Baltikum. Besättningens öde okänt.
 • NSC-68 policydokument från amerikanska säkerhetsrådet som definierar det kalla kriget ur USA:s horisont.
 • Nationalist-Kina under ledning av Chiang Kai-shek etableras på ön Taiwan med stöd av USA
 •   I takt med den ryska sjömaktens tillväxt, började Sovjets anspråk på herravälde över Östersjön att göra sig märkbara. Det första beviset var uppbringningen av de svenska fiskefartygen Larex och Marion på internationellt vatten i södra Östersjön. Anledningen var enligt Sovjet att de kränkt den 12 distansminuters gräns som sovjet ensidigt infört.
   

1951

 • Julius och Ethel Rosenberg dömda till döden för atomspionage för sovjets räkning.
 • Kol och stålunionen bildas med det primära syftet att neutralisera konflikten om de fransk-tyska gränsområdena och att ställa produktionen och försäljningen av kol och stål under gemensam övervakning. Tidig föregångare till EU.
 • General Douglas MacArthur avskedas som befälhavare för FN-trupperna i Korea efter kravet att få angripa flygbaser i Kina.
 • Två brittiska spioner Donald Maclean och Guy Burgess flyr till Sovjet
 • USA:s ambassadör och Marskalk Tito undertecknar ett avtal om att USA kommer att tillhandahålla militär utrustning, material och tjänster till den jugoslaviska krigsmakten.
   

1952

 • Obeväpnat DC3 signalspaningsplan från flygvapnet skjuts ned av sovjetiskt jaktflyg över internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Alla ombord saknas.
 •   Tre dagar senare, beskjuter, över internationellt vatten,  ett sovjetiskt MIG15 jaktplan ett obeväpnat Catalinaplan, TP47, från flygvapnet som deltar i sökandet efter DC3:an och dess besättning. Catalinan tvingas nödlanda. Incidenten bevittnas av ett tyskt fartyg som räddar besättningen.
  Tusentals upprörda personer demonstrerade utanför Sovjetambassaden på Villagatan. Packar med den kommunistiska dagstidningen Ny Dag eldas som protest.
 • Historiens första vätebomb testas av USA.
 • England testar atombomb. Blir den tredje kärnvapenmakten.
 • Fritiof Enbom och Hugo Gjersvold fälls för spioneri för Sovjets räkning.
 • Sverige kritiserar Sovjet i FN:s generalförsamling för nedskjutningarna över Östersjön.
 • Grekland och Turkiet blir medlemmar i Nato

 • Polen antar ny socialistisk konstitution och blir en kommunistisk folkrepublik

 

1953

 • General Eisenhower blir president i USA.

 • Folkuppror i Östberlin som brutalt slås ned av sovjetiska trupper med stridsvagnar.

 • Stalin avlider. Resulterar i inre stridigheter inom det sovjetiska ledarskiktet. Nikita Chrusjtjov går segrande ur striden. Hans rival Beria avrättas.

 • En töperiod i det kalla kriget inleds med en nedtoning av motsättningar mellan öst och väst.

 • Vapenstillestånd på Koreahalvön. Stilleståndslinjen går något norr om den ursprungliga gränsen vid den 38:e breddgraden. Inget fredsfördrag har ännu ingåtts.

 • Vätebomb testas av Sovjet, endast ett år efter USA.

 • Massiv vedergällning” är USA:s övergripande strategi i händelse av ett sovjetiskt anfall.

 • Flaggmaskinisten vid flottan E H Andersson döms till livstids fängelse för spioneri. Han spionerade för Sovjet av kommunistisk övertygelse

 • Polsk MIG-15 landar på Bornholm. Det första oskadade MIG-15 som västmakterna fick tillfälle att i detalj undersöka innan planet återlämnas till Polen. Föraren begärde politisk asyl och bosatte sig i USA där han mottog 50 000 dollar som utfäst belöning

 

1954

 • Dominoteorin, enligt USA, risk för att fria stater skall falla för världskommunismen en efter en.
 • Genom en statskupp tillskansar sig Nasser makten i Egypten. Allierar sig snart med Sovjetunionen.
 • Frankrike påbörjar tillbakadragande av trupper från Vietnam. USA alltmer involverat enligt dominoteorin.
 • Stridigheter bryter ut mellan Kina och Taiwan, den första ”Taiwansundskrisen”. USA och Taiwan undertecknar ett ömsesidigt försvarsfördrag. Dokumentet ses som ett amerikanskt löfte om att hjälpa Taiwan om ön angrips av Kommunistkina
   

1955

 • Västtyskland blir suverän stat och medlem i Nato.

 • Warszawapakten bildas som motvikt till Nato.
  Två kärnvapenförsedda militärblock står nu mot varandra i Europa.

 • Terrorbalansen inleds. Ömsesidig förmåga att utplåna varandra. Både Sovjetunionen och USA har tillräckligt med kärnladdningar.

 • Österrike återupprättas som en fri stat. Den sovjetiska ockupationen upphör mot garantier om neutralitet.

 •  Kostnaderna för det svenska försvaret, mätt i andel av statens samlade utgifter, är detta år den högsta sedan andra världskriget och utgör 24 %, en ökning från 1949 med 33 %.

 •   Flygvapnets andel av försvarsutgifterna är 32 % och kommer att ökas, enligt försvarsutredningen, på bekostnad av marinens och armens andelar.

 • Den nordvietnamesiska presidenten Ho Chi Minh besöker Moskva.
   

1956

 • Chrusjtjov fördömer i ett sensationellt, hemligt tal personkulten kring Stalin och hans terrorsystem. Innehållet i detta tal läcker snabbt ut bland annat till de östeuropeiska länderna och övriga världen.
 • Polen försöker att slå in på egen väg mot socialism. Demonstrationer och strejker. Över 50 dödade 600 skadade. Sovjet reagerar starkt, men tvingas till eftergifter. Gomulka lättar temporärt på förtrycket.
 • Ungernrevolten, Ungern följer Polens exempel. Efter tio dagars gatustrider slår sovjetiska trupper ned upproret.
 • L M Ericsson-anställd häktas för spioneri för Sovjets räkning. Döms till 12 års fängelse
 • Kominform upplöses av Chrusjtjov
 • Suezkrisen, Suezkanalen förstatligas. Frankrike och Storbritannien anfaller Egypten med avsikt att störta Nasser.
 • Amerikansk fotospaning över sovjetiskt territorium inleds på Eisenhowers initiativ med Lockheed U2. Flyger på hög höjd, över det sovjetiska luftförsvaret

 

1957

 • Sputnik, den första jordsatelliten kretsar runt jorden. Följs en månad senare av en satellit med rymdhunden Laika. Stor propagandaseger för Sovjet
 • Sovjet provar en interkontinental robot. Ligger USA efter? Debatten om "robotklyftan" inleds i USA.
 • Gaitherrapporten; Efter Sputnik, USA riskerar att förlora ett krig mot Sovjet. Avgörande inflytande på USA:s försvarspolitik under lång tid
   

1958

 • Sovjetiskt ultimatum till västmakterna att lämna Västberlin inom 6 månader. Inledningen till Berlinkrisen som får en permanent lösning först 1961.
 • ÖB Nils Swedlund kräver att Sverige skall utrustas med atombomber.
 • Nattfrostkrisen i Finland. Moskva vill inleda militära konsultationer med den finska regeringen enligt VSB-fördraget. Direkt sovjetisk inblandning i den finska inrikespolitiken. Sverige höjer vaksamt den militära beredskapen
 • NASA (Amerikanska rymdflygstyrelsen) bildas.
 • ”Taiwansundskrisen” Kinesisk artilleribeskjutning av två öar under två månader. USA utrustade F86 Sabre från Taiwan med jaktroboten Sidewinder. Användes för första gången i med stor framgång i luftstrid med MIG17 från kommunistkina.
 • 60 Thor-robotar med Moskva inom dess räckvidd installeras i Storbritannien
   

1959

 • Castro tar över makten på Kuba efter en framgångsrik revolution.
 • Vice president Nixon besöker Moskva. Öppnar utställningen över amerikansk livsstil med över två miljoner besökare.
 • Chrusjtjov besöker USA under 13 dagar. Propagerar för ”fredlig Samexistens”

 

1960-1969


Delningen av Europa i två militärblock permanentas genom Berlinmuren. Upproret i Tjeckoslovakien var exempel som ytterligare underströk orostiderna i världen, Sveriges närområde inte undantaget.

Under kubakrisen upplevde hela världen för första gången ett reellt hot om ett kärnvapenkrig på jorden.

 

Säkerhetsgaranti

 

 

Amerikanskt fotospaningsplan
Amerikanskt fotospaningsplan
 

 

 

Ubåtstender

Ubåtstender

 

 

 

 

 

 

Berlinmuren byggs
Berlinmuren byggs
 

 

 

Kubakrisen, Marin karantän
Kubakrisen, Marin karantän
 

 

 

 Wennerström med sin kontaktman försvarsattachén Vitalij Nikolskij.
Wennerström med sin kontaktman försvarsattachén Vitalij Nikolskij.
 

 

Kapprustning i rymden

Kapprustning i rymden
 

 

 

Instängda fartyg i Suezkanalen

Instängda fartyg i Suezkanalen

 

 

 

Prag 1968. Sten mot pansar
Prag 1968. Sten mot pansar

 

 

1960

 • Amerikanskt fotospaningsflygplan U2 skjuts ned av luftvärnsrobot över Sovjet. Föraren Gary Powell återvänder till USA 1962, i utbyte mot sovjetisk spion.
 • Frankrike testar sina första atombomber. Blir den fjärde kärnvapenmakten.
 • USA utfärdar en säkerhetsgaranti för Sverige. Hjälp vid ofred, samarbete i fred
 • Öppen ideologisk konflikt mellan Sovjet och Kina.  Chrusjtjov kritiserade Mao för äventyrlig politik. Kineserna anklagade Chrusjtjov för revisionism. Sovjet återkallar tusentals rådgivare och avbryter militärt bistånd
 • USA påbörjar installationen av 30 Jupiterrobotar i Italien och 15 st. i Turkiet. Räckvidd 2400 km kärnladdning 1,5 Megaton alla når Moskva
   

1961

 • Berlinmuren byggs av Östtyskland för att stoppa massflykten till väst. Den slutliga delningen av Tyskland är ett faktum.
 • De första amerikanska trupperna anländer officiellt till Vietnam.
 • Sovjet testar vätebomb på 50 Miljoner ton. Den så kallade domedagsbomben. Stark internationell reaktion.
 • Notkrisen i Finland. Moskva vill inleda militära konsultationer enligt VSB-avtalet. Direkt sovjetisk inblandning i den finska inrikespolitiken. Sverige höjer vaksamt den militära beredskapen.
 • Sovjetunionen sänder upp den första människan, Jurij Gagarin, i rymden.
 • CIA-stött invasionsförsök på Kuba vid Grisbukten misslyckas. Stor prestigeförlust för USA. Castro triumferar.
 • Ubåtstender från den Sovjetiska marinbasen Klaipėda i Litauen anländer till Gotland. Fartygets kapten Jonas Pleškys från Lettland söker politisk asyl i Sverige. Fartyget ligger kvar tills en ny navigationskunnig sovjetisk officer anländer.
 • Krigslarm. 06:42 söndagen den 23 april 1961 utlöstes krigslarm över Stockholm. ”Världens största utrymning i fredstid” inleddes.
  Internationell uppmärksamhet. Hotet om att atomkrig tas på allvar.
   
   

1962

 • Kubakrisen. Sovjet förbereder utplacering av kärnvapenförsedda medeldistansrobotar på Cuba. Dessa kan nå hela USA. USA inleder marin karantän. Sovjet drar sig tillbaka.
 • Massiv vedergällning ersätts av flexibelt gensvar, som USA:s övergripande försvarsstrategi.
 • Nato upprättar Allied Forces Baltic Approaches BALTAP, med högkvarter i danska Karup med syftet att hålla de danska sunden blockerade och därmed förhindra den sovjetiska Östersjöflottan att nå Nordsjön. Sverige berörs av detta i Öresund 
   

1963

 • Heta linjen etableras mellan Kreml och Vita huset. Avser att minska risken för oavsiktliga kärnvapenanfall.
 • Vid sitt besök i Europa bekräftade president Kennedy USA:s garanti för att försvara Europa inom ramen för natoalliansen
 • President John F Kennedy mördas i Dallas. Vice president Lyndon Johnson tillträder som president.
 • Överste Stig Wennerström avslöjas som sovjetisk spion. Orsakade stor skada för det svenska försvaret, speciellt flygvapnet. Överlämnade även information om amerikanska vapensystem som anskaffats av flygvapnet
 • Kim Philby högt uppsatt tjänsteman inom det brittiska kontraspionaget, sovjetisk spion sedan 1930-talet, överste i KGB slutligen avslöjad. Flyr till Sovjetunionen, utnämns till Sovjetunionens hjälte.
 • Operation "Big Lift". 14500 amerikanska soldater flögs från USA baser till Tyskland. Avsett att demonstrera USA:s förmåga att förstärka Nato i Europa i händelse av en nödsituation
   

1964

 • Kina testar sin första atombomb, blir den femte kärnvapenmakten.
 • Stig Wennerström döms till livstids fängelse för spioneri.
 • Chrusjtjov avsätts. Ersätts som generalsekreterare av Leonid Brezjnev
 • Förbindelserna mellan kommunistpartierna i Kina och Sovjetunionen avbryts. Mao hävdar att kapitalismen har återinförts i Sovjetunionen
 • Genom en avhoppad KGB agent underrättades USA om att den amerikanska ambassadbyggnaden i Moskva var buggad av KGB genom en mängd avancerade åtgärder.
   

1965

 • OPEC, de oljeproducerande staternas organisation, upprättar sitt högkvarter i Wien
 • Avsevärd eskalering av USA:s trupper i Vietnam. Utökning med totalt 150 000 man.
 • Vid paraden på röda torget i Moskva för att fira 48- årsdagen av den ryska revolutionen, visades en trestegsraket som uppgavs kunna på kommando avfyra kärnladdningar mot mål på jordytan från en bana kring jorden.
   

1966

 • Demonstrationer i Stockholm mot USA:s krig i Vietnamn.
 • President de Gaulle beslutade att Frankrike ska lämna Nato:s militära samarbete, stänga de amerikanska baserna och att Nato högkvarteret skulle lämna Paris.
  President Johnson instruerade sin parisambassadör att fråga du Gaulle om de amerikanska krigskyrkogårdarna också skulle flyttas.
   

1967

 • Egypten blockerar Tiranasundet och utvisar FN: s fredsövervakare.
 • Sexdagarskriget. Israel anfaller Egypten. Suezkanalen blockeras
 • Josef Stalins dotter Svetlana, hoppar av under ett besök i Indien. Ansöker om politisk asyl i Amerika
   

1968

 • Brezjnevdoktrinen; Sovjet accepterar inte någon inskränkning av den egna maktdominansen i Östeuropa.
 • Pragvåren Socialism med ett mänskligt ansikte. Moskva reagerar, Warszawapaktstyrkor invaderar Tjeckoslovakien.
 • De fem kärnvapenmakterna undertecknar ickespridningsavtalet av kärnvapen
   

1969

 • Nixon tillträder som USA:s president.
 • Statskupp i Libyen. Gaddafi utvisar amerikansk och brittisk personal. Sovjets inflytande i Libyen ökar.
 • Väpnade incidenter vid gränsen mellan Sovjetunionen och Kina.
   

1970-1979


En inledande period med avspänning. Västtysklands nya östpolitik, Nixons besök i Kina, flera toppmöten och Helsingforskonferensen bidrar till detta.
I Europa väcker Sovjets utplacering av medeldistansrobotar våldsamma reaktioner. I slutet av årtiondet skärptes motsättningarna ytterligare genom Sovjets invasion av Afghanistan
Oro i mellanöstern. Västvärldens energiförsörjning hotad.
 

 

Matkravaller i Polen

 

 

Mao Zedong och Nixon
Mao Zedong och Nixon

 

 

 

 

 

 

De sista amerikanerna lämnar Vietnam med helikopter
De sista amerikanerna lämnar Vietnam med helikopter

 

 

 

 

Apollo

Apollo

 

 

 

Sovjets SS20 kärnvapenrobot
Sovjets SS20 kärnvapenrobot
 

 

 

Charta 77

Charta 77
 

 

 


Menachem Begin, Jimmy Carter, Anwar El Sadat
Menachem Begin, Jimmy Carter, Anwar El Sadat
 

 

 

 

  Ayatollan Khomeini
Ayatollan Khomeini

 

 

 

Påven Johannes Paulus II besöker i Polen
 

 

Sovjet invaderar Afghanistan

1970

 • Anwar Sadat efterträder Nasser som Egyptens president.
 • Polen, över 40 personer dödas i kravaller i kuststäderna utlösta av krav på lägre matpriser. Kommunistpartiet, under ny partichef Edward Gierek, ändrar sin ekonomiska politik
 • Som inledning på den västtyska omorienteringen av sin östpolitik besöker förbundskansler Willy Brandt Östtyskland för förhandlingar med den Östtyske regeringschefen Willi Stoph.
  Moskvafördraget följde som ramavtal där Bonn erkände de existerande förhållandena och gränser.
   

1971

 • Kommunistkina ersätter Nationalistkina i FN och som ständig medlem i säkerhetsrådet.

 • Henry Kissinger, USA:s nationella säkerhetsrådgivare besöker i hemlighet Peking

 • Fyrmaktsavtalet undertecknas i Berlin. Sovjetunionen accepterar att Västberlin är en del av Västtyskland

 • 105 personer som var medlemmar i den officiella sovjetiska delegationen i Storbritannien utvisas.
   

1972

 • Avtal om begränsning av strategiska kärnvapen,
  SALT 1 undertecknas av Brezjnev och Nixon i Moskva.
 • President Sadat utvisar 20 000 sovjetiska medborgare från Egypten. Omläggning av den egyptiska politiken. Överger pan-arabismen och socialismen. Öppnar för den västerländska marknadsekonomin
 • Nixon besöker Kina, USA spelar ut det kinesiska kortet. Mao inser att Kina inte kan vara ovän med både Sovjetunionen och USA. Mao ansåg att Sovjetunionen utgjorde ett större hot mot Kina än USA.
 • KGB ingriper på internationellt vatten. Bordar dansk fiskebåt på gång till Sverige, tillfångatar sovjetisk flykting.
 • Grundfördraget mellan Östtyskland och Västtyskland undertecknas. Därmed formaliseras den omorientering av Västtysklands östpolitik

 

1973

 • Egypten och Syrien anfaller Israel, Yom Kippur kriget bryter ut.
 • Arabstater introducerar oljevapnet. Oljekris i västvärlden.
 •  Bensinransonering i Sverige då OPEC minskar oljeproduktionen.
 • Militärkuppen i Chile. Den demokratiskt valde presidenten Salvador Allende störtades av den chilenska militären, under ledning av general Augusto Pinochet, med stöd av USA
   

1974

 • Nixon träder tillbaka som president inför hot om riksrätt. Gerald R. Ford efterträder.
 • Willy Brandt tvingas avgå efter avslöjande att en mycket nära medarbetare Günter Guillaume var östtysk spion som senare döms till 13 års fängelse.
 • Alexander Solzjenitsyn tvingas i exil. Tar emot sitt Nobelpris från 1970. Bosätter sig i USA
   

1975

 • ESK, den Europeiska säkerhetskonferensen. 35 nationer, inklusive stormakterna, skriver under Helsingforsavtalet, om bland annat mänskliga rättigheter. Sovjet får erkända gränser i Europa i utbyte mot att godta dessa rättigheter.
 • Det amerikanska rymdskeppet Apollo dockar med det sovjetiska rymdskeppet Soyuz.
 • Nordvietnamesiska styrkor intar Saigon. USA:s trupper lämnar Vietnam.
   

1976

 • Jimmy Carter USAs president. Omorientering av USA:s utrikespolitik.
 • Med Operation Carlota stödjer Cuba öppet Angola. Sänder 35 000 soldater.

 • Syd och Nord Vietnamn återförenas, Saigon byter namn till Ho Chi Minh City
   

1977

 • Sovjets mobila medeldistansrobot SS20 operativ och försedd med flera kärnstridsspetsar. Utplaceras i Östeuropa och kan nå hela Västeuropa. NATO uppfattar detta som ett stort hot.
 • Charta 77 undertecknas i Tjeckoslovakien av bland andra Václav Havel. Mänskliga rättighetsfrågor blir aktuella i hela Östeuropa eftersom Sovjet i det bindande ESK-avtalet förbundit sig att respektera dessa rättigheter.
 • Helsingforskommissioner bildas på många platser i Östeuropa.
 • Anatolij Shcharansky, ledande medlem i "Helsingfors-gruppen" i Sovjetunionen anklagas för förräderi och arresteras. USA reagerar kraftfullt mot detta brott mot Helsingforsavtalet
   

1978

 • Kommunistisk regering installerad av Sovjet i Afghanistan.
 • Camp David-avtalen undertecknas om fred i Mellanöstern. USA:s president Jimmy Carter ledde förhandlingarna mellan Egyptens president Anwar Sadat och Israels premiärminister Menachem Begin.

 • Egypten fryses ut av de andra arabstaterna som anser att Egypten hade förrått palestinierna och deras rätt till en suverän stat. Det tog dryga tio år innan relationerna åter normaliserades.

 

1979

 • Kärnvapenmotståndet ökar i Västeuropa efter Natos beslut om utplacering av medeldistansrobotar om Sovjet inte drar tillbaka SS20 förbanden från Östeuropa.
 • Sovjet invaderar Afghanistan. Omfattande internationella protester.
 • Stig Bergling, reservofficer och anställd vid Säpo avslöjas som sovjetisk spion. Lämnade bland annat ut den kvalificerat hemliga befästningskoden. Döms till livstid fängelse för grovt spioneri

 • Salt 2, det första avtalet om vapennedskärning undertecknas av Sovjetunionen och USA. Godkänns inte av den amerikanska kongressen efter Sovjets ockupation av Afghanistan
 • Revolution i Iran. Den västvänlige shahen lämnar landet. Ayatolla Khomeini tar över och en islamistisk republik skapas där prästerskapet i realiteten styr landet
 • Amerikanska ambassaden i Teheran ockuperas. 52 personer tas som gisslan.
 • Påven Johannes Paulus II besöker sitt hemland Polen. Detta besök skulle på sikt få långtgående inrikespolitiska konsekvenser i Polen och övriga Östeuropa
   

1980-1989

 

Detta årtionde, det kalla krigets sista, inleds med ökad spänning mellan blocken.

Upprepade ubåtsjakter i svenska vatten 1980 - 85.
Gorbatjovs övertagande av makten i Sovjet innebar en nyorientering av sovjetisk politik. Sovjets återtåg från Afghanistan, Reagans upprustningspolitik, Sovjets allt svagare ekonomi, parat med toppmöten, förändrade i ett slag världsläget
 

Solidaritet

Solidaritet

 

 

Ronald Reagan

 

 

Ubåtsjakt
Ubåtsjakt i skärgård
 

 

 

 

 

U137 på grund
U137 på grund

 

 

 

SDI, idén om ”stjärnornas krig
SDI, idén om ”stjärnornas krig
 

 

KAL 007 Nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg
 

We can do business together

 

Det svenska signalspaningsfartyget Orion

Det svenska signalspaningsfartyget Orion

 

 

 

 

 

 

 

 Iowa provskjuter sina 40 cm kanoner den 17 oktober under övning i Östersjön

 Iowa provskjuter sina 40 cm kanoner den 17 oktober under övning i Östersjön

 

 

 

 

 

 

Berlinmuren rivs
Berlinmuren rivs

 

 

 

 

 

 

Den baltiska kedjan
Den baltiska kedjan

 

 

 

 

 

Sovjet lämnar Afghanistan
Sovjet lämnar Afghanistan

1980

 • Vild strejk på skeppsvarv i Gdansk. Fackföreningen Solidaritet skapas genom att strejkledaren Lech Walenska tillkännagav att den första fria självständiga fackförening i den marxist-leninistiska världens hade bildats.
 • Irak anfaller Iran, Ett utnötningskrig inleds.
 • USA bojkottar olympiska spelen i Moskva som reaktion på sovjets ockupation av Afghanistan.
 • Ubåtskränkningar vid Utö i Stockholms skärgård i oktober 1980 inleder en serie av kränkningar. För första gången sedan andra världskriget avger svensk militär verkanseld.
   

1981

 • Ronald Reagan blir USA:s president. Inleder en moraliskt grundad kampanj mot Sovjetunionen – ”det onda samhället”
 • Gisslan från ambassadockupationen i Teheran friges efter 444 dagar
 • Sovjetiska ubåten U137 går på grund i Karlskronas skärgård. FOA:s mätningar visar att ubåten är bestyckad med kärnvapen. Stor internationell uppmärksamhet.
 • Krigslagar införs i Polen, armén arresterar ledningen för Solidaritet. Moskva övertygade den Polska ledningen att risk för sovjetisk invasion förelåg.
 • KGB misstänkte att USAs nya ledning under president Reagan, planerade en hemlig överrumplingsattack på Sovjetunionen. För att få en tidig förvarning startades underrättelseoperationen RYAN.
 • PSYOP Psykologiska militära operationer från USA påbörjas. Dessa inkluderade hemliga marinoperationer i farvattnen nära Sovjetunionen
  Amerikanska bombplan flög också direkt mot sovjetiskt luftrum, för att vända i sista stund. Dessa övningar var utformade för att utröna egenskaperna hos de sovjetiska radarsystemen.
  Dessutom demonstreras den amerikanska kapaciteten vid ett kärnvapenkrig.
 •  Zaapda-81 (Väst-81) som Sovjetunionen genomförde den 4-12 september var den största militärmanövern under kalla kriget. Samtliga grenar av den sovjetiska militären deltog och nya vapen introducerades. Manövern inkluderade även en amfibielandstigning i Polen som en påminnelse till polackerna att Sovjetunionen kunde ta till militärt våld om det skulle visa sig nödvändigt.
   

1982

 • Brezjnev dör. Efterträds av Andropov, före detta KGB chef.
 • President Reagan tar officiellt avstånd från begreppet MAD, ömsesidig gemensam förstörelse den hittillsvarande doktrinen.
 • Israel invaderar Libanon.
 • Israel drar tillbaka alla trupper från Sinai enligt Camp David-avtalen.
 • Argentina invaderar och ockuperar Falklandsöarna och Sydgeorgien. Falklandskriget mellan Storbritannien och Argentina bryter ut
 • I Polen förbjuds Solidaritet. Lech Wałęsa, friges efter elva månaders internering
   

1983

 • USA lanserar SDI, ”stjärnornas krig”. Sovjetiska robotar skall skjutas ned innan de når USA. Uppfattas av Sovjet som en rubbning av maktbalansen.

 •  Sovjetiskt jaktflyg skjuter ned ett sydkoreanskt passagerarplan KAL 007över japanska sjön, alla 289 ombord omkommer.
  USA utnyttjade i propagandasyfte denna incident som beskrevs som en massaker och ett "brott mot mänskligheten".
  Sovjet såg incidenten som en provokation iscensatt av USA.

 • Tyskland godkänner utplacering av Pershing II robotar för att balansera Sovjets SS20 installationer i Östeuropa.

 • Kryssningsrobotar BGM-109G Gryphon, installeras i Storbritannien, Italien, Belgien, Holland och Tyskland

 • Able Archer 83, stabsövning inom Nato orsakar en kris i relationerna mellan Sovjet och USA. Sovjets kärnvapenstyrkor försätts i högsta beredskap. Många historiker anser att under dessa 5 dagar som övningen varade, var det närmaste världen har kommit ett kärnvapenkrig sedan Kubakrisen 1962.
  Artikel ur Expressen 2013-12-02

   

1984

 • Brittiska PM Margaret Thatcher och Mikael Gorbatjov möts i London. I like Mr Gorbachev, we can do business together

 • Sovjet och andra öststater bojkottar de olympiska sommarspelen i Los Angeles.

 • Arne Treholt norsk före detta ämbetsman och politiker grips misstänkt för spioneri. Döms till 20 års fängelse för att ha spionerat för Sovjetunionens sedan 1974

 

1985

 • Michail Gorbatjov tar över i Kreml. Generationsskifte inom den sovjetiska ledningen.

 • President Reagan besöker Kina.

 • Reagandoktrinen. Uppdämningspolitiken från 1948 överges för ett aktivt stöd till motståndsrörelser mot kommunism.

 • Det svenska signalspaningsfartyget HMS Orion från FRA kolliderar med sovjetiskt fartyg som försöker tränga bort Orion i samband med bevakning av en sovjetisk övning.

 • Slagskeppet USS Iowa, försedd med bland annat 32 Tomahawk kryssningsmissiler övar tillsammans med 160 andra NATO fartyg i Östersjön. Övningen syftade till att verifiera NATOs förmåga att kontrollera farleder och bevara fri passage till Östersjön.

 • Glasnost – öppenhet, politisk reform som infördes av Gorbatjov i Sovjetunionen. Innebar ökad åsiktsfrihet för medborgarna, större journalistisk frihet med mera

 • Reagan och Gorbatjov möts för första gången i Geneve. Planerade flera uppföljningsmöten

 • Internationellt beslut om att avskaffa radiotelegrafin till sjöss från den 1 februari 1999
   

1986

 • Toppmöte på Island. Reagan och Gorbatjov når märkliga resultat på tu man hand. Inga stora överenskommelser men en djup kollegial förståelse dem emellan.

 • Tjernobylkatastrofen, en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina. Sovjet försöker i det längsta hemlighålla katastrofen.
   

1987

 • Stig Bergling rymmer till Sovjet under fängelsepermission. Dömd till livstid fängelse. Justitieministern tvingas avgå
 • Toppmöte i USA. USA och Sovjet står varandra mycket nära. Ronald Reagan och Michail Gorbatjov undertecknar avtal om begränsning av medeldistansrobotar. Det kalla kriget går mot sitt slut
 • President Erich Honecker gör det första officiella östtyska besöket i Västtyskland.
 • Gorbatjov inför begreppet Perestrojka (ombyggnad) som syftar på ekonomiska reformer. Under perestrojkan introducerades bland annat fria och hemliga val inom partiet, med flera kandidater.
   

1988

 • Ungern öppnar gränsen mot Österrike. Skapar flyktväg till genom järnridån för östeuropéer.
 • President Reagan besöker Gorbatjov i Moskva. Tillsammans har de gatumöten med moskvabor
 • Kuba återkallar sina trupper från Angola.
 • Eld upphör i kriget mellan Iran och Irak efter 8 år
 • Den sjungande revolutionen, folkfronter bildas i de baltiska sovjetrepublikerna.
 • Den 7:e december annonserar Gorbatjov inför FN:s generalförsamling att Sovjetunionen inte kommer att
  med vapenmakt påverka utvecklingen i Östeuropa.
  - Ett sensationellt meddelande för de östeuropeiska folken.
   

1989

 • Berlinmuren börjar raseras efter 28 år.

 • Polen, rundabordssamtal mellan Solidaritet, kyrkan och kommunistpartiet leder till delvis fria val som blir en stor framgång för Solidaritet. Den första icke kommunistiska premiärministern i Östeuropa utnämns efter 45 år

 • Den baltiska kedjan för självständighet från Sovjetunionen. Två miljoner människor hand i hand bildade en 600 kilometer lång mänsklig kedja genom de baltiska sovjetrepublikerna

 • Kommunistregimerna i Östeuropa faller samman en efter en.

 • De sista sovjetiska soldaterna lämnar Afghanistan

 • Sovjetunionen som stadsbildning upphör att fungera

  Kalla kriget går mot sitt slut.
   

Åter till toppen

 

Denna tidslinje är sammanställd av Stig Hertze